Registrované sociální služby

Hlavní činností zapsaného spolku IQ Roma servis je přímá práce s klienty poskytování služeb lidem ohroženým sociálním vyloučením (v souladu s posláním a zaměřením organizace především lidem romského původu), kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a mají zájem ji sami řešit.

Služby jsou poskytovány zdarma. Jejich využívání ze strany klientů je dobrovolné a závisí na jejich zájmu o aktivní podílení se na zlepšení své situace a o rozvoj vlastních kompetencí.

 

Registrované služby
dle 78 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., z. o sociálních službách

 
 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Zobrazit více informací

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

IQ Roma servis, z. s. poskytuje službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb.

Služba: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Forma poskytování: ambulantní i terénní
Identifikátor služby: 8326775
Název služby: PRO MLADÉ

 • PRO MLADÉ Brno
  Vedoucí zařízení: Mgr. Kateřina Justychová
  Adresa zařízení: Vranovská 846/45, Brno – sever, Husovice, 614 00 Brno 14

Provozní doba ambulantní formy poskytování služby:

Klub

po až čt od 13:00 do 18:00

 

Klub

Pondělí

13:00 - 14:00 možnost individuálních konzulatcí pro klienty ve věku 6 - 26 let 

14:00 - 16:00 klub mladší 6 - 12 let

16:00 - 18:00 klub starší 12 - 15 let

Úterý

13:00 - 14:00 možnost individuálních konzulatcí pro klienty ve věku 6 - 26 let 

14:00 - 16:00 klub mladší 6 - 12 let

16:00 - 18:00 klub starší 12 - 15 let

Středa

13:00 - 14:00 možnost individuálních konzulatcí pro klienty ve věku 6 - 26 let 

14:00 - 16:00 klub mladší 6 - 12 let

16:00 - 18:00 klub starší 12 - 15 let

Čtvrtek

13:00 - 14:00 možnost individuálních konzulatcí pro klienty ve věku 6 - 26 let 

14:00 - 16:00 klub mladší 6 - 12 let

16:00 - 18:00 klub starší 12 - 15 let

 

Provozní doba terénní formy poskytování služby (tzv. „Plácky“):

Březen – červen, září - říjen

Pondělí

14:00 – 18:00

Úterý

14:00 – 18:00

Středa

14:00 – 18:00

Čtvrtek

14:00 – 18:00

Pátek

14:00 – 18:00


Červenec - srpen

Pondělí

14:00 – 20:00

Úterý

14:00 – 20:00

Středa

14:00 – 20:00

Čtvrtek

14:00 – 20:00

Pátek

14:00 – 20:00


Poslání

Služba podporuje sociálně znevýhodněnou romskou mládež ve věku 6-26 let v Brně v jejich vzdělávací a profesní kariéře, v aktivním a smysluplném trávení volného času a ve snaze o plnohodnotné zapojení se do společnosti.


Cíle

 • Zažít a doprovázet vzdělávací a kariérní úspěch (především romských) dětí a mládeže
 • Rozvoj potenciálu a identity
 • Občanská angažovanost směrem do společnosti i komunity
 • Zvýšení informovanosti a práce s informacemi
 • Zdravý životní styl
 • Propojování s širší společností
 • Podpora zdravých vztahů

Cílová skupina

Službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) mohou využívat děti a mládež ve věku 6 až 26 let, zejména Romové, ohrožení nebo zažívající nepříznivou sociální situací. To znamená, že jsou ohroženy některým z následujících faktorů: 

 • bydliště v sociálně vyloučených lokalitách (tj. v místě se zvýšeným počtem heren, vyšší mírou kriminality, výskytem drog, prostituce, snadného přístupu k alkoholu a cigaretám)  
 • nedostatečně podnětné sociální a rodinné prostředí, prostor pro rozvoj a učení se 
 • snížené možnosti kvalitního trávení volného času a zapojení se do nabídky běžných, komerčních aktivit (neohrožujících zdraví, bezpečí a rozvoj dětí)  
 • ztížené podmínky a prostor k navazování přátelských vztahů s vrstevníky i mimo romskou komunitu 
 • obtíže při dosahování kvalitního vzdělání a v přístupu k němu (předčasné ukončování školní docházky, zhoršený prospěch, nižší možnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělání, nízké vzdělání rodičů, vyšší míra absence, záškoláctví atd.) 
 • pohyb v prostředí se sociálně-patologickými jevy, rizikový životní styl (závislost na návykových látkách, gambling, prostituce atd.)  
 • nižší ekonomický status rodiny, ohrožení chudobou, zadluženost 
 • diskriminace ve společnosti (předsudky, nerovný přístup ke službám, znevýhodňující systémová opatření) 

Odbornou pomoc v rámci služby NZDM nemůžeme poskytnout:

 • osobám, které se nepotýkají se sociálně nepříznivou situací
 • osobám, které vyžadují jinou službu, než kterou poskytujeme nebo není v souladu s posláním, cíli služby či vymezenou cílovou skupinou.
 • osobám, jejichž zdravotní stav nebo chování ohrožuje bezpečnost dalších klientů a pracovníků (např. infekční onemocnění, verbální a fyzické napadání apod.). 
 • v případě plné kapacity služby 

Základní poradenství poskytujeme všem zájemcům o poskytovanou službu, kterým rádi dle jejich potřeb zprostředkujeme další navazující služby. 

Zásady poskytování služby

 • „Respektujeme tvůj názor.“
 • „Podporujeme tě v samostatném a odpovědném rozhodování.“
 • „Každého vnímáme v jeho jedinečnosti.“
 • „Hájíme tvá práva.“
 • „Společně objevujeme a podporujeme tvé silné stránky, plány a sny.“
 • „Společně s tebou vytváříme bezpečné prostředí pro naši spolupráci.“
 • „Služby jsou ti poskytovány bezplatně.“

Průběh poskytování služby

Klient vstupuje do služby dobrovolně. Služba je poskytována na základě dohody o poskytování služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM), která je s klientem uzavírána převážně ústní formou. Dle dohody lze uzavřít dohodu i písemnou formou. Cílem služby je dosáhnout co největší samostatnosti a aktivního zapojení klienta do řešení své životní situace. 

Při uzavírání dohody o poskytování služby NZDM pracovník zájemce o službu seznamuje, zjišťuje a společně s ním dojednává: předběžné cíle spolupráce (vč. definování nepříznivé sociální situace zájemce), poslání a cíle služby (veřejný závazek služby), nabídku poskytované služby, práva a povinnosti (vč. výpovědních důvodů a platností dohody), klíčového pracovníka a další spolupracující odborníky, způsob evidování poskytované služby (ochranu osobních údajů klienta). 

Jakmile pracovník s klientem uzavře Dohodu o poskytování služby, dojedná s ním podrobnější podobu spolupráce – tj. individuální plán. Na základě zjištěné nepříznivé sociální situace a zmapování situace (vč. zdrojů) klienta pracovník s klientem společně navrhují způsoby, jak bude cíl spolupráce naplňován, vč. způsobu vyhodnocování úspěšnosti spolupráce. V průběhu realizace služby (individuálního plánování) pracovníci podporují aktivní zapojení klienta, přizpůsobují plánování individuálním potřebám klienta, podporují jeho přirozené zdroje a nezávislost na sociální službě (sociální začlenění). 

Pracovník má právo odmítnout zájemce na základě předem určených důvodů: 

 a) Přání zájemce je v rozporu s vizí organizace a posláním služby. 

b) Zájemce o službu nespadá do cílové skupiny. 

c) Přání zájemce je mimo zaměření a odbornost poskytované služby 

d) Odmítnutí zájemce z kapacitních důvodů 

e) Se zájemcem byla dříve, v době kratší 6 měsíců před jeho aktuální žádostí o poskytnutí služby, ukončena dohoda z důvodů porušování povinností vyplývající z této dohody 

f) V dalších odůvodněných případech, kdy ze strany pracovníka je zvýšené riziko neprofesionálního poskytování služby (neschopnost zaujmout neutrální, nezaujatý postoj ke klientovi) 

 

Ukončení poskytování služby

 Služba je ukončena v případě úspěšného vyřešení zakázky. Dále může být také vypovězena ze strany klienta i pracovníka. Klient může dohodu vypovědět kdykoli i bez udání důvodu, pracovník na základě těchto důvodů:

 a) Naplnění cílů spolupráce, pominutí důvodů spolupráce 

b) Změny cílů spolupráce, potřeby jiné odborné služby 

c) Opakované nedodržení podmínek dohody (povinností klienta), dojednaných kroků spolupráce (plánu) ze strany klienta 

d Změny místa pobytu klienta mimo působení služby 

e) Nedostatek finančních či materiálních zdrojů služby  

 

Kapacita služby

Okamžitá maximální kapacita ambulantní i terénní formy služby je shodná:

 • Okamžitá maximální kapacita služby pro práci s jednotlivcem je 9 uživatelů. (V jednom okamžiku jsme schopni individuálně se věnovat maximálně 9 uživatelům služby.)
 • Okamžitá maximální kapacita služby pro práci se skupinou je 60 uživatelů(Maximální okamžitá kapacita v rámci práce se skupinou je 15 uživatelů na jednoho pracovníka.)

Stížnost na kvalitu poskytované služby

Každá osoba má možnost vyjádřit se ke kvalitě nebo způsobu poskytovaní služby. O této skutečnosti je informován při uzavírání dohody i v průběhu poskytování služby. Podnět nebo stížnost je možno podat osobně, telefonicky nebo písemně.  

Písemně lze stížnost podat poštou Vranovská 45, Brno, nebo e-mailem: iqrs@iqrs.cz, osobním předáním či vhozením do schránky důvěry, která je umístěna v místech poskytování služby v Brně (přízemí budovy na Vranovské 45), na Plácku (Svitavské náb., Husoviská 2). Případně lze zcela anonymně vhozením do schránky důvěry. 

Ústně  lze podat stížnost u vedoucího služby, případně u kteréhokoli pracovníka organizace.  

Poskytovatel je povinen stížnost vyhodnotit a sdělit stěžovateli nejpozději do 30 dnů od přijetí stížnosti, v odůvodněných případech do 60 dnů. Pokud nebude osoba podávající stížnost s vyřízením stížnosti spokojena, může se obrátit na ředitele organizace. S postupem podání stížnosti jsou klienti seznamováni ústně i formou letáku. V případě, že stěžovatel není spokojen ani po vyřízení stížnosti ředitelem organizace, může se obrátit na donátory a nezávislé orgány (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna, Veřejného ochránce práv). 

Cílem vyhodnocování stížností je zvyšování kvality služby s ohledem na práva klientů a cíle služby. 

 


Materiální a technické zabezpečení

Pro fungování nízkoprahového centra je zajištěno dostatečné materiální a technické zabezpečení. Vzhledem k široké škále nabízených aktivit je nízkoprahové centrum vybavené následujícími zařízeními:

Vranovská 45:

 • 3x učebna (psací stoly, židle, flipchart, knihy a učebnice, pevná linka),
 • klubové místnosti (klubovna 1: stoly, židle, pohovky, promítací plátno, DVD a CD
 • přehrávač, dataprojektor, , stolní fotbal, pingpongový stůl, 4 klientské PC a multifunkční zařízení, stolní hry, výtvarné a psací pomůcky; klubovna 2: stoly, židle, zrcadla, DVD přehrávač, promítací plátno, dataprojektor;
 • EEG biofeedback (počítače, stoly, technické vybavení),
 • počítačová učebna (počítače, židle, promítací plátno, dataprojektor, multifunkční zařízení),
 • poradna (stůl, psací stoly a PC pro pracovníky).

Svitavské nábřeží 2:

 • Venkovní oplocené hřiště, pomůcky pro sportovní aktivity (míče, florbalové pálky, badminton, atp.),
 • 2 stoly pro výtvarnou výchovu, židle, pomůcky pro výtvarné a tvořivé dílny.

Každý pracovník má k dispozici vlastní pracoviště vybavené PC a připojením k internetu. K dispozici je také multifunkční zařízení (kopírka, tiskárna, fax), telefon, diktafon. Pracovníci mají k dispozici knihovnu s odbornými materiály. Dále má pracovník k dispozici dostatečné množství kancelářských potřeb.

 
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Zobrazit více informací

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi

IQ Roma servis, z. s. poskytuje sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb.

Služba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytování: ambulantní i terénní
Identifikátor služby: 7557383
Název služby: PRO RODINY
Vedoucí služby: Mgr. Hana Vávrová

Zařízení služby:

 1. PRO RODINY Brno

  Vedoucí zařízení: Mgr. Hana Vávrová
  Adresa zařízení: Vranovská 846/45, Brno – sever, Husovice, 614 00 Brno 14

 2. PRO RODINY Břeclav

  Vedoucí zařízení: Mgr. Kateřina Suchomelová  Adresa zařízení: třída 1. Máje 57/39, Poštorná, 691 41 Břeclav 4

 3. PRO RODINY Vyškov
  Vedoucí zařízení: Silvie Elsnerová
  Adresa zařízení: náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1

Provozní doba ambulantní formy poskytování služby:

Brno 

Pondělí

8:00 – 16:30

Úterý

8:00 – 16:30

Středa

8:00 – 16:30 

Čtvrtek

8:00 – 16:30

 

 

Břeclav

Pondělí

8:00 – 16:00

Úterý

8:00 – 16:00

Středa

8:00 – 17:00 

Čtvrtek

8:00 – 12:00

 

Vyškov (2 dny v týdnu po dohodě s klienty, v tomto rozmezí)

Pondělí

9:00 – 17:00

Středa

9:00 – 17:00

Čtvrtek

9:00 – 17:00


Provozní doba terénní formy poskytování služby:

Pondělí

8:00 – 17:00

Úterý

8:00 – 17:00

Středa

8:00 – 17:00

Čtvrtek

8:00 – 17:00


Poslání

Naším posláním je podporovat rodiny s dětmi, převážně romského původu, které se ocitají v sociálně nepříznivé situaci nebo jsou jí ohroženy. Pracovníci služby se přitom zaměřují na zvyšování informovanosti, dovedností a sebedůvěry jednotlivých členů rodiny tak, aby byl zajištěn zdravý vývoj dítěte v rodině. Služby poskytujeme v Brně, Břeclavi, Vyškově, Zastávce u Brna, Bučovicích a Lanžhotě. 

Cíle

 • Rozvoj rodičovských kompetencí v péči a výchově svých dětí 
 • Posílení zdravých vztahů v rodině a okolí 
 • Podpora inkluzivního vzdělávání dětí a mládeže 
 • Podpora smyslu pro komunitu 
 • Podpora při dosahování oprávněných zájmů a práv 

Cílová skupina

Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi mohou využívat rodiny s dětmi, převážně romského původu, které jsou ohroženi sociálně nepříznivou situací, kterou neumí nebo nemohou řešit sami. Nepříznivou sociální situací rozumíme zejména: 

 • potřebu zlepšení výchovného a vzdělávacího prostředí pro dítě; 
 • potřebu zlepšení nedostatečných a ohrožujících podmínek pro dítě  (např. konfliktní rodinné vztahy, nedůstojné bytové a nestabilní finanční podmínky); 
 • potřebu podpory v rozvoji schopností a dovedností rodičů v kvalitní péči a výchově svých dětí; 
 • potřebu podpory při hájení svých práv a naplňování svých povinností v oblasti péče, výchovy a vzdělávání dětí (např. rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte či těm, kterým bylo dítě z rodiny již odebráno, a nyní usilují o jeho návrat zpět), v komunikaci s institucemi; 
 • nedostatečnou spolupráci mezi institucemi; 
 • nedostatek finančních, materiálních nebo kompetenčních zdrojů; nabídek dostupného trávení volného času dítěte; 
 • předsudky, diskriminace a rasismus. 

Odbornou pomoc v rámci sociálně aktivizační služby nemůžeme poskytnout:

 • osobám, které se nepotýkají se sociálně nepříznivou situací
 • osobám, které vyžadují jinou službu, než kterou poskytujeme nebo není v souladu s posláním a cíli služby
 • v případě plné kapacity služby

Základní poradenství poskytujeme všem zájemcům o poskytovanou službu, kterým rádi dle jejich potřeb zprostředkujeme další navazující služby.

 

Zásady poskytování

 • Vytváříme prostor pro svobodné vyjádření dítěte. Podpora rodiny vychází primárně z cílů a potřeb dítěte, s ohledem na obecné zájmy a blaho dítěte. Rodiny (dítě) mají právo požádat o svolání případové, interaktivní nebo rodinné konference.
 • Podporujeme zdravé vztahy v rodině a rozvinutí zdravých ambicí dítěte v oblasti vzdělávání a jiných zájmových činností dítěte.

 • Snažíme se o zajištění důvěrného prostředí pro společné jednání, Vaše informace jsou u nás v bezpečí. Výjimkou ze zásady mlčenlivosti je zákonná ohlašovací povinnost pracovníka vůči orgánům činným v trestním řízení a v případech ohrožení zdraví a bezpečí dítěte.
 • Podporujeme taková řešení, která Vám a Vašemu dítěti mohou pomoci žít důstojnější život v širší společnosti. Tím, kdo se nakonec rozhodne pro konkrétní řešení, jste Vy.

 • Děláme jen to, na čem se společně domluvíme. Snažíme se Vám poskytnout co nejkvalitnější služby.  
 • Pro zvýšení úspěšnosti podpory rodinám uplatňujeme principy spolupráce s více odborníky (tzv. (case management).

 • Naše služby jsou bezplatné a dobrovolné

Průběh poskytování služby

Klient vstupuje do služby dobrovolně. Služba je poskytována na základě dohody o poskytování služby Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SAS), která je s klientem uzavírána převážně ústní formou. Dle dohody lze uzavřít dohodu i písemnou formou. Cílem služby je dosáhnout co největší samostatnosti a aktivního zapojení klienta do řešení své životní situace. 

Při uzavírání dohody o poskytování služby SAS pracovník zájemce o službu seznamuje, zjišťuje a společně s ním dojednává: předběžné cíle spolupráce (vč. definování nepříznivé sociální situace zájemce), poslání a cíle služby (veřejný závazek služby), nabídku poskytované služby, práva a povinnosti (vč. výpovědních důvodů a platností dohody), klíčového pracovníka a další spolupracující odborníky, způsob evidování poskytované služby (ochranu osobních údajů klienta). 

Jakmile pracovník s klientem uzavře Dohodu o poskytování služby, dojedná s ním podrobnější podobu spolupráce – tj. individuální plán. Na základě zjištěné nepříznivé sociální situace a zmapování situace (vč. zdrojů) klienta pracovník s klientem společně navrhují způsoby, jak bude cíl spolupráce naplňován, vč. způsobu vyhodnocování úspěšnosti spolupráce. V průběhu realizace služby (individuálního plánování) pracovníci podporují aktivní zapojení klienta, přizpůsobují plánování individuálním potřebám klienta, podporují jeho přirozené zdroje a nezávislost na sociální službě (sociální začlenění). 

Odmítnutí zájemce o službu

Pracovník má právo odmítnout zájemce na základě předem určených důvodů: 

a) Přání zájemce je v rozporu s vizí organizace a posláním služby. 

b) Zájemce o službu nespadá do cílové skupiny. 

c) Přání zájemce je mimo zaměření a odbornost poskytované služby 

d) Odmítnutí zájemce z kapacitních důvodů 

e) Se zájemcem byla dříve, v době kratší 6 měsíců před jeho aktuální žádostí o poskytnutí služby, ukončena dohoda z důvodů porušování povinností vyplývající z této dohody 

f) V dalších odůvodněných případech, kdy ze strany pracovníka je zvýšené riziko neprofesionálního poskytování služby (neschopnost zaujmout neutrální, nezaujatý postoj ke klientovi) 

 


Ukončení poskytování služby

 Služba je ukončena v případě úspěšného vyřešení zakázky. Dále může být také vypovězena ze strany klienta i pracovníka. Klient může dohodu vypovědět kdykoli i bez udání důvodu, pracovník na základě těchto důvodů: 

a) Naplnění cílů spolupráce, pominutí důvodů spolupráce 

b) Změny cílů spolupráce, potřeby jiné odborné služby 

d) Opakované nedodržení podmínek dohody (povinností klienta), dojednaných kroků spolupráce (plánu) ze strany klienta 

d) Změny místa pobytu klienta mimo působení služby 

e) Nedostatek finančních či materiálních zdrojů služby  


Kapacita služby

Okamžitá maximální kapacita ambulantní formy: 12 uživatelů
V jednom okamžiku jsme schopni věnovat se individuálně až 12 uživatelům ambulantní formy služby, tedy v zázemí našich poboček.
Okamžitá maximální kapacita ambulantní formy služby je pro práci se skupinou nastavena na 55 uživatelů. Z toho jsme schopni se v jeden okamžik při skupinové práci věnovat maximálně 20 uživatelům služby v Brně, 20 v Břeclavi a 15 ve Vyškově.

Okamžitá maximální kapacita terénní formy: 12 uživatelů
V jednom okamžiku jsme schopni věnovat se individuálně až 12 uživatelům terénní formy služby, tedy mimo zázemí našich poboček.
Okamžitá maximální kapacita v terénní formě služby je pro práci se skupinou nastavena na 40 uživatelů. Z toho jsme schopni se v jeden okamžik při skupinové práci věnovat maximálně 20 uživatelům služby v Brně a 20 v Břeclavi.

 

Stížnost na kvalitu poskytované služby

Každá osoba má možnost vyjádřit se ke kvalitě nebo způsobu poskytovaní služby. O této skutečnosti je informován při uzavírání dohody i v průběhu poskytování služby. Podnět nebo stížnost je možno podat osobně, telefonicky nebo písemně. 

Písemně lze stížnost podat poštou Vranovská 45, Brno, nebo e-mailem: iqrs@iqrs.cz, osobním předáním či vhozením do schránky důvěry, která je umístěna v přízemí budovy na Vranovské 45, v zařízení služby PRO RODINY – SAS Břeclav na adrese Tř. 1. Máje 39, Břeclav a u vstupu do zařízení služby PRO RODINY – SAS Vyškov na adrese náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1. Případně lze zcela anonymně vhozením do schránky důvěry.

Ústně lze podat stížnost u vedoucího služby, případně u kteréhokoli pracovníka organizace.

Stížnost je zaevidována a oznámena vedoucímu služby. Poskytovatel je povinen stížnost vyhodnotit a sdělit stěžovateli nejpozději do 30 dnů od přijetí stížnosti, v odůvodněných případech do 60 dnů. Pokud nebude osoba podávající stížnost s vyřízením stížnosti spokojena, může se obrátit na ředitele organizace. S postupem podání stížnosti jsou klienti seznamováni ústně i formou letáku. V případě, že stěžovatel není spokojen ani po vyřízení stížnosti ředitelem organizace, může se obrátit na donátory a nezávislé orgány (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna, Veřejného ochránce práv).

Cílem vyhodnocování stížností je zvyšování kvality služby s ohledem na práva klientů a cíle služby.

 

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Brno
Pracovište služby PRO RODINY Brno na adrese Vranovská 45 je ve výpůjčce od Statutárního města Brna (do roku 2027).

Ambulantní forma služby v Brně probíhá v přízemní (bezbariérový přístup) místnosti Centra pro rodiče s dětmi, které je vybaveno židlemi a stoly pro malé děti i dospělé, hračkami, knihami, PC s připojením k internetu, přebalovacím pultem. Přímo v centru je k dispozici toaleta pro klienty/ky.

Dále mají pracovníci k dispozici poradenské koutky pro zajištění soukromí a bezpečí pro vybrané tipy setkání s klienty. V případě potřeby využívají pracovníci i dalších prostor organizace (PC učebny, multifunkční sál, …)

Administrativní zázemí pracovníků se nachází v přízemí budovy.

Břeclav
Prostory pro zařízení služby PRO RODINY Břeclav, Tř. 1 Máje 39 je v pronájmu od města Břeclavi (sídlo: nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav). V prostorách o rozloze 62 m2 se nachází administrativní zázemí pracovníků/ic a zázemí pro kontakt s klienty/kami.

Vyškov
Prostory pro zařízení služby PRO RODINY Vyškov jsou v pronájmu od města Vyškov (sídlo: Masarykovo nám. 108/1, Vyškov). V prostorech se nachází administrativní zázemí pracovníků/ic, mohu sloužit také pro řešení klientských zakázek.

Pro všechna zařízení služby platí, že pracovníci mají k dispozici PC, telefon (např. pro jednání s institucemi), multifunkční zařízení (kopírka a tiskárna), připojení k internetu.

 
Terénní programy
Zobrazit více informací

Terénní programy

IQ Roma servis, z. s. poskytuje sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb.

Služba: Terénní programy
Identifikátor služby: 9648779
Název služby: PRO DOSPĚLÉ – terénní programy
Vedoucí služby: Martina Horváthová
Zařízení služby:

 1. PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Brno

  Vedoucí zařízení: Martina Horváthová
  Adresa zařízení: Vranovská 846/45, Brno – sever, Husovice, 614 00 Brno 14

 2. PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Břeclav

  Vedoucí zařízení: Mgr. Kateřina Suchomelová
  Adresa zařízení: třída 1. Máje 57/39, Poštorná, 691 41 Břeclav 4

 3. PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Vyškov

  Vedoucí zařízení: Silvie Elsnerová
  Adresa zařízení: náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1

Provozní doba terénní formy poskytování služby:

Pondělí

8:00 – 17:00

Úterý

8:00 – 17:00

Středa

8:00 – 17:00

Čtvrtek

8:00 – 17:00


Poslání

Posláním TP v Brně a obcích Jihomoravského kraje (Břeclav, Mikulov, Lanžhot, Vyškov, Bučovice, Zastávka u Brna) je minimalizovat rizika u osob, které žijí v sociálně vyloučených komunitách nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy. Tato služba zajišťuje podporu za účelem zvýšení znalostí, dovedností a sebedůvěry klientů tak, aby byli schopni informovaně a vlastními silami řešit své potíže nebo jim včas předcházet, a žit tak spokojený a důstojný život v širší společnosti.


Cíle

 • Zvýšit pracovní příležitosti a pracovní hrdost Romů/ek.
 • Zvýšit udržitelnost a dostupnost stabilního a důstojného bydlení pro nízkopříjmové klienty/ky.
 • Snížit předluženost a problémy s dluhy mezi klienty/kami.
 • Podporovat pozitivní obraz, hrdost a občanskou angažovanost Romů/ek.

Cílová skupina

Službu mohou využívat osoby starší 15 let, zejména Romové/ky, kteří jsou ohroženi životem v sociálně vyloučených lokalitách a v důsledku toho neumí nebo nemohou řešit svou nepříznivou životní situaci sami, nebo jim toto sociální vyloučení hrozí. Jejich nepříznivá situace je charakteristická zejména obtížemi v následujících oblastech:

 • splácení dluhů;
 • ztráta bydlení nebo hledání nového;
 • lidsky nedůstojné podmínky bydlení;
 • stabilní uplatnění na trhu práce;
 • zajištění kvalitního vzdělávání a osobního rozvoje;
 • vztahy v rodině nebo sousedství;
 • překonání následků trestného činu nebo podobného jednání;
 • systémová omezení (např. nedostatečná spolupráce mezi institucemi, netransparentnost informací a pravidel veřejných institucí);
 • předsudky, diskriminace a rasismus.

Zásady poskytování

 

 • Spolehlivost a bezpečnost služby
  Kompetentní pracovníci dodržují dohodnuté kroky s klientem/kou a zajišťují bezpečné prostředí pro jednání. Pracovníci/ice jsou aktivní v oblasti individuálního i týmového profesního vzdělávání.
 • Bezplatnost a dobrovolnost
  Všechny nabízené služby jsou poskytovány zdarma. Pokud klient/ka ztratí zájem o spolupráci, je spolupráce ukončena. Klient/ka má možnost službu později znovu využít.
 • Mlčenlivost, důvěrnost sdělených informací
  Pracovníci/ice nesdělují třetím osobám informace o klientech/kách bez jejich souhlasu a vědomí. Mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy je pracovník/ce podle § 368 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku povinen ohlásit podezření, která z tohoto nařízení vyplývají, nebo je vyzván Orgánem sociálně právní ochrany dětí k podání informace.
 • Respekt ke klientovi/ce a individuální přístup - "klient/ka je odborníkem/cí na svůj život"
  Pracovník/ice podporuje samostatnost klienta/ky, naslouchá jeho/jejím potřebám a respektuje jakákoli rozhodnutí. Pracovník/ce informuje klienta/ku nebo zájemce/kyni o službu i o jiných dostupných službách.
 • Přistupování k řešení situace klienta v širších souvislostech
  Pracovník/ce pomáhá klientovi/ce hájit práva, současně podporuje takové postupy, které mají pozitivní dopad na dítě, situaci rodiny a zdravé vztahy v jejím okolí.

Průběh poskytování služby

Na začátku spolupráce je klient/ka seznámen se svými právy a povinnostmi, s nabízenými aktivitami a službami, které může bezplatně využívat, s procesem individuálního plánování. Klíčový/á pracovník/ice s klientem/kou definují okruhy zájmu a rozvoje, společně si definují cíle klienta/ky, na kterých by chtěl/a v rámci služby pracovat. V pravidelných intervalech mezi nimi dochází k reflexi. V závislosti na charakteru zakázky je klient upozorněn na skutečnost, že z hlediska vyšší efektivity při jejím řešení by bylo vhodné zapojit do jejího řešení také další osoby (rodinné příslušníky, úředníky, další poskytovatele sociálních služeb atd.).

Pracovník/ce odmítne zájemce/kyni o službu, pokud se požadavek neslučuje s posláním a vizí organizace (zájemce/kyni o službu vyslechne a poskytne mu/jí základní poradenství).

Pokud zájemce/kyně o službu nesouhlasí s podmínkami poskytování služeb, nebo nespadá do cílové skupiny, případně mu není možné službu poskytnout z kapacitních důvodů, je mu vždy poskytnuto základní poradenství.

Klient/ka vstupuje do služby dobrovolně. Služba je poskytována na základě dohody, která je s klientem/kou uzavírána převážně ústní formou. V definovaných případech je smlouva uzavírána písemně. Cílem služby je dosáhnout co největší samostatnosti a aktivizace klienta. Ve všech případech je však respektována individualita.


Ukončení poskytování služby

Služba je ukončena v případě úspěšného vyřešení zakázky. Dále může být také vypovězena ze strany klienta/ky i pracovníka/ce. Klient/ka může dohodu vypovědět kdykoli i bez udání důvodu, pracovník/ce na základě těchto důvodů:

 • klient/ka žádá službu, která odporuje zákonu, morálním normám a poslání organizace;
 • klient/ka ohrožuje bezpečnost pracovníka/ce či jiných klientů/ek, opakovaně se chová hrubě a urážlivě;
 • klient/ka dlouhodobě a opakovaně nepodává pravdivé informace nebo zatajuje podstatné informace;
 • klient/ka opakovaně nejeví zájem o aktivní spolupráci a bezdůvodně neplní kroky, na kterých se s pracovníkem/cí domluvili.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby je 10 klientů/ek.

Stížnost na kvalitu poskytované služby

Každý má právo si stěžovat na průběh služby či pracovníka/ici, který/á tuto službu realizuje, a to jakémukoli pracovníkovi/ici. O této skutečnosti je informován/a při uzavírání dohody i v průběhu poskytování služby. S postupem podání stížnosti jsou zájemci o službu a klienti seznamováni ústně i formou letáku.

Stížnost je možno podat osobně, telefonicky nebo písemně na adresu kteréhokoli zařízení nebo emailem: iqrs@iqrs.cz

Popřípadě lze zcela anonymně využít označené schránky důvěry, která je umístěna v přízemí budovy organizace na Vranovské 45, zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Břeclav na adrese Tř. 1. Máje 39, Břeclav a u vstupu do zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Vyškov na adrese náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1.

Ústně lze podat stížnost u vedoucí/ho služby, případně u kteréhokoli pracovníka organizace.

Stížnosti se projednávají na pravidelných poradách týmu a zpětnou vazbu na ně podává vedoucí pracovník. Pokud klient není s vyřízením žádosti spokojen (nebo se stížnost týká vedoucího pracovníka), má možnost stěžovat si ředitelce organizace.

V případě, že stěžovatel/ka není spokojen/a ani po vyřízení stížnosti ředitelkou organizace, může se obrátit na donátry a nezávislé orgány (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna).

Všechny podané stížnosti (jak písemné, tak i ústní) jsou zaznamenávány tak, aby bylo zřetelné, co chtěl/a stěžovatel/ka sdělit, a aby je bylo možné jednou ročně vyhodnotit. Cílem vyhodnocování stížností je snaha o průběžné zvyšování kvality služby.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Služba terénního programu je poskytována převážně v přirozeném prostředí klientů nebo formou doprovodů na instituce. Pro kontakt klienta s pracovníkem však lze také využít zázemí pracoviště služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy

Brno
Pracoviště služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Brno na adrese Vranovská 45 je ve výpůjčce od Statutárního města Brna (do roku 2027). Prostory, které využívají pracovníci/ice jako zázemí pro klientskou práci, sdílejí společně se službou sociální poradenství. V případě potřeby využívají pracovníci/ice i dalších prostor organizace (pro účely společných porad, školení apod.). V dalších prostorách se nachází administrativní zázemí pracovníků/ic pro neklientskou práci.

Břeclav
Prostory pro zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Břeclav jsou v pronájmu od města Břeclavi (sídlo: nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav). V prostorách o rozloze 62m2 se nachází administrativní zázemí pracovníků/ic a zázemí pro kontakt s klienty/kami.

Vyškov
Prostory pro zařízení služby PRO DOSPĚLÉ – terénní programy Vyškov jsou v pronájmu od města Vyškov (sídlo: Masarykovo nám. 108/1, Vyškov). V prostorách se nachází administrativní zázemí pracovníků/ic, mohu sloužit také pro řešení klientských zakázek.

Pro zajištění kvalitní terénní sociální práce mají pracovníci v administrativním zázemí na všech pracovištích k dispozici vlastní pracovní stůl a PC. V kanceláři je dále k dispozici multifunkční zařízení (tiskárna + kopírka), telefon. Pracovníci/ice mají služební mobilní telefon, aby mohli zakázky klientů/ek řešit efektivněji a rychleji), fax a připojení k internetu. Administrativní zázemí je vybaveno běžným kancelářským nábytkem a zamykatelnou skříní, která je nezbytná pro bezpečné uložení materiálů obsahující osobní údaje. Pracovníci/ice mají k dispozici dostatečné množství běžných kancelářských potřeb.

Zařízení služby (kromě Vyškova) jsou vybaveny knihovnou, která obsahuje odbornou literaturou z různých oblastí, aktualizovaná vydání zákonů apod. U pracovníků/ic terénního programu je kladen důraz na přípravu podkladů a pomůcek do terénu, neboť využívání administrativního zázemí není vzhledem k charakteru práce natolik flexibilní