Program Pro Rodiny

V rámci PROGRAMU PRO RODINY zdarma poskytujeme registrovanou sociální službu Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Potřebujete poradit s výchovou svých malých pokladů? Potřebujete zlepšit podmínky a prostředí, kde Vaše děti vyrůstají? Přemýšlíte, kam zapsat dítě do školky/školy? Potřebujete podporu při hájení svých práv v oblasti péče, výchovy a vzdělávání Vašich dětí? Setkáváte se s předsudky, diskriminací a rasismem?

Obraťe se na pracovníky PROGRAMU PRO RODINY, rádi Vám pomůžou!

Naším posláním je podporovat rodiny s dětmi, převážně romského původu, které žijí v sociálně vyloučených lokalitách nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy. Pracovníci služby se přitom zaměřují na zvyšování informovanosti, dovedností a sebedůvěry jednotlivých členů rodiny tak, aby byl zajištěn zdravý vývoj dítěte v rodině. Služby poskytujeme v Brně, Břeclavi, Vyškově, Zastávce u Brna, Bučovicích, Mikulově a Lanžhotě.

Cíle naší práce:

 • Posílit zdraví, rodičovské kompetence, nezávislost a vztahy rodin s (malými) dětmi.  
 • Zažít a doprovázet vzdělávací úspěch dětí a mládeže.
 • Zvýšit udržitelnost a dostupnost stabilního a důstojného bydlení pro aktivní nízkopříjmové klienty (primárně rodiny s dětmi).     
 • Snížit předluženost a problémy s dluhy mezi klienty. 
 • Zvýšit pracovní příležitosti a pracovní hrdost klientů.
 • Schopnost rozeznat diskriminační jednání a legitimně se proti němu bránit.

 

V Brně realizujeme práci ve 2 týmech:

 

Program Pro Pěstouny

Centrum pro rodiče s dětmi

 • individuální plánování společně s klientem a ostatními odborníky a zprostředkování a koordinace návazných odborných služeb (OSPOD, škola, lékaři atd.)
 • poradenství v oblasti péče o dítě, vzdělávání, výchovy, návazně pak v  bydlení, hospodaření domácnosti
 • podpora připavenosti dětí na školu a výběru dobré školky a školy
 • podpora zdravých návyků a prevence
 • rodinná asistence intenzivní spolupráce v domácnostech, doprovázení rodiny
 • terapeutické konzultace individuální, párové i rodinné

Spolupráce s rodinami a pracovníky SPOD

Podporujeme jednotlivé členy rodiny tak, aby mohli využít své přirozené zdroje a rozvíjeli své kompetence v péči a výchově svých dětí. Usilujeme o to, aby rodina zůstala pohromadě, pokud to není pro fungování rodiny a zdravý vývoj jejích členů ohrožující.

Naše služby jsou určeny rodinám, které žijí v podmínkách sociálního vyloučení a kde hrozí odebrání dítěte z rodiny. Současně podporujeme rodiny, kterým bylo již dítě odebráno a usilují o jeho návrat z ústavního zařízení, či rodiny, které potřebují podporu po návratu dítěte.
Tuto podporu nabízíme v úzké spolupráci s pracovníky sociálně-právní ochrany dětí a dalšími odborníky.
Naše organizace je od roku 2007 pověřenou právnickou osobou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

¨

V jakých případech nejčastěji přicházíme do kontaktu s rodinami – zpravidla se jedná o:

 • rodiny, které se sami obrátí na pracovníky IQ Roma servisu s prosbou o podporu
 • rodiny, kterým byla služba IQ Roma servisu nabídnuta přímo pracovníky OSPOD
 • rodiny, kterým byla služba IQ Roma servisu nařízena (dle § 12 ZSPOD)

 

 
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Zobrazit více informací

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi

IQ Roma servis, z. s. poskytuje sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb.

Poslání

Posláním SAS v Brně a obcích Jihomoravského kraje (Břeclav, Vyškov, Zastávka u Brna, Bučovice) je podporovat rodiny s dětmi převážně romského původu, které žijí v sociálně vyloučených komunitách nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy. Tato služba zajišťuje komplexní podporu rodiny potřebnou pro zdravý rozvoj dítěte a dovedností rodiče v péči o něj, zejména pak aby byli schopni informovaně a vlastními silami řešit své potíže nebo jim včas předcházet, a žit tak spokojený a důstojný život v širší společnosti. Participace celé rodiny na řešení jednotlivých zakázek je zde vnímána jako dlouhodobější proces, přičemž důraz je kladen i na práci s jednotlivými členy rodin, skrze něž lze ovlivňovat rodinné prostředí jako celek.

Cíle

 • Posílit zdraví, rodičovské kompetence, nezávislost a vztahy rodin s nezletilými dětmi.
 • Zažít a doprovázet vzdělávací úspěch dětí a mládeže.
 • Zvýšit udržitelnost a dostupnost stabilního a důstojného bydlení pro aktivní nízkopříjmové klienty (prim. rodiny s dětmi).
 • Podpořit pozitivní obraz, hrdost a občanskou angažovanost Romů.

Cílová skupina

Službu mohou využívat rodiny s dětmi, především romské, které se dlouhodobě nacházejí v sociální situaci charakteristickou:

 • nepodnětným výchovným a vzdělávacím prostředím;
 • nedostatečnými a pro děti ohrožujícími podmínkami (např. konfliktní rodinné vztahy, nedůstojné bytové a nestabilní finanční podmínky);
 • potřebou podpory v rozvoji schopností a dovedností rodičů v kvalitní péči a výchově svých dětí;
 • potřebou podpory při hájení svých práv a naplňování svých povinností v oblasti péče, výchovy a vzdělávání dětí (např. rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte či těm, kterým bylo dítě z rodiny již odebráno, a nyní usilují o jeho návrat zpět);
 • nedostatkem finančních, materiálních nebo kompetenčních zdrojů;
 • systémovými omezeními (např. nedostatečná spolupráce mezi institucemi, netransparentnost informací a pravidel veřejných institucí, nedostatek nabídek dostupného trávení volného času);
 • předsudky, diskriminací a rasismem.

Zásady poskytování

 • Spolehlivost a bezpečnost služby
  Kompetentní pracovníci dodržují dohodnuté kroky s klientem/kou a zajišťují bezpečné prostředí pro jednání. Pracovníci/ice jsou aktivní v oblasti individuálního i týmového profesního vzdělávání.
 • Bezplatnost a dobrovolnost
  Všechny nabízené služby jsou poskytovány zdarma. Pokud klient/ka ztratí zájem o spolupráci, je spolupráce ukončena. Klient/ka má možnost službu později znovu využít.
 • Mlčenlivost, důvěrnost sdělených informací
  Pracovníci/ice nesdělují třetím osobám informace o klientech/kách bez jejich souhlasu a vědomí. Mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy je pracovník/ce podle § 368 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku povinen ohlásit podezření, která z tohoto nařízení vyplývají, nebo je vyzván Orgánem sociálně právní ochrany dětí k podání informace.
 • Respekt ke klientovi/ce a individuální přístup - "klient/ka je odborníkem/cí na svůj život"
  Pracovník/ice podporuje samostatnost klienta/ky, naslouchá jeho/jejím potřebám a respektuje jakákoli rozhodnutí. Pracovník/ce informuje klienta/ku nebo zájemce/kyni o službu i o jiných dostupných službách.
 • Přistupování k řešení situace klienta v širších souvislostech
  Pracovník/ce pomáhá klientovi/ce hájit práva, současně podporuje takové postupy, které mají pozitivní dopad na dítě, situaci rodiny a zdravé vztahy v jejím okolí.

Průběh poskytování služby

Na začátku spolupráce je klient/ka seznámen se svými právy a povinnostmi, s nabízenými aktivitami a službami, které může bezplatně využívat, s procesem individuálního plánování.

Klíčový/á pracovník/ice s klientem/kou definují okruhy zájmu a rozvoje, společně si definují cíle klienta/ky, na kterých by chtěl/a v rámci služby pracovat. V pravidelných intervalech mezi nimi dochází k reflexi. Do spolupráce jsou vždy zapojeni děti a minimálně jeden z rodičů (zákonný zástupce). Snažíme se zapojovat i další členy rodiny.

Pracovník/ce odmítne zájemce/kyni o službu, pokud se požadavek neslučuje s posláním a vizí organizace (zájemce/kyni o službu vyslechne a poskytne mu/jí základní poradenství).

Pokud zájemce/kyně o službu nesouhlasí s podmínkami poskytování služeb, nebo nespadá do cílové skupiny, případně mu není možné službu poskytnout z kapacitních důvodů, je mu vždy poskytnuto základní poradenství.

Klient/ka vstupuje do služby dobrovolně. Služba je poskytována na základě dohody, která je s klientem/kou uzavírána převážně ústní formou. V definovaných případech je smlouva uzavírána písemně. Cílem služby je dosáhnout co největší samostatnosti a aktivizace klienta. Ve všech případech je však respektována individualita.


Ukončení poskytování služby

Klient/ka může službu kdykoli ukončit bez udání důvodů. Služba je ukončena zpravidla naplněním cíle, který si klient/ka sám/sama stanovil/a.

Pracovník/ce může ukončit spolupráci na základě těchto důvodů:

 • klient/ka žádá službu, která odporuje zákonu, morálním normám a poslání organizace;
 • klient/ka ohrožuje bezpečnost pracovníka/ce či jiných klientů/ek, opakovaně se chová hrubě a urážlivě;
 • klient/ka opakovaně nejeví zájem o aktivní spolupráci a bezdůvodně neplní kroky, na kterých se s pracovníkem/cí domluvili

Kapacita služby

Okamžitá kapacita ambulantní formy služby je 15 klientů/ek.
Okamžitá kapacita terénní formy služby jsou 4 klienti/ky.

Stížnost na kvalitu poskytované služby

Každý má právo si stěžovat na průběh služby či pracovníka/ici, který/á tuto službu realizuje, a to jakémukoli pracovníkovi/ici. O této skutečnosti je informován/a při uzavírání dohody i v průběhu poskytování služby. S postupem podání stížnosti jsou zájemci o službu a klienti seznamováni ústně i formou letáku.

Stížnost je možno podat osobně, telefonicky nebo písemně na adresu kteréhokoli zařízení nebo emailem iqrs@iqrs.cz

Popřípadě lze zcela anonymně využít označené schránky důvěry, která je umístěna v přízemí budovy na Vranovské 45 a na pobočce Tř. 1. Máje 39, Břeclav a u vstupu do zařízení služby PRO RODINY Vyškov na adrese náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1

Ústně lze podat stížnost u vedoucí/ho služby, případně u kteréhokoli pracovníka organizace.

Stížnosti se projednávají na pravidelných poradách týmu a zpětnou vazbu na ně podává vedoucí pracovník. Pokud klient není s vyřízením žádosti spokojen (nebo se stížnost týká vedoucího pracovníka), má možnost stěžovat si ředitelce organizace.

V případě, že stěžovatel/ka není spokojen/a ani po vyřízení stížnosti ředitelkou organizace, může se obrátit na donátry a nezávislé orgány (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna).

Všechny podané stížnosti (jak písemné, tak i ústní) jsou zaznamenávány tak, aby bylo zřetelné, co chtěl/a stěžovatel/ka sdělit, a aby je bylo možné jednou ročně vyhodnotit. Cílem vyhodnocování stížností je snaha o průběžné zvyšování kvality služby.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Brno
Pracovište služby PRO RODINY Brno na adrese Vranovská 45 je ve výpůjčce od Statutárního města Brna (do roku 2027).

Ambulantní forma služby v Brně probíhá v přízemní (bezbariérový přístup) místnosti Centra pro rodiče s dětmi, které je vybaveno židlemi a stoly pro malé děti i dospělé, hračkami, knihami, PC s připojením k internetu, přebalovacím pultem. Přímo v centru je k dispozici toaleta pro klienty/ky.

Dále mají pracovníci k dispozici poradenské koutky pro zajištění soukromí a bezpečí pro vybrané tipy setkání s klienty. Tyto prostory jsou sdílené se službou Sociální poradenství. V případě potřeby využívají pracovníci i dalších prostor organizace (PC učebny, multifunkční sál, …)

Administrativní zázemí pracovníků se nachází v přízemí budovy.

Břeclav
Prostory pro zařízení služby PRO RODINY Břeclav, Tř. 1 Máje 39 je v pronájmu od města Břeclavi (sídlo: nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav). V prostorách o rozloze 62 m2 se nachází administrativní zázemí pracovníků/ic a zázemí pro kontakt s klienty/kami.

Vyškov
Prostory pro zařízení služby PRO RODINY Vyškov jsou v pronájmu od města Vyškov (sídlo: Masarykovo nám. 108/1, Vyškov). V prostorech se nachází administrativní zázemí pracovníků/ic, mohu sloužit také pro řešení klientských zakázek.

Pro všechna zařízení služby platí, že pracovníci mají k dispozici PC, telefon (např. pro jednání s institucemi), multifunkční zařízení (kopírka a tiskárna), připojení k internetu.

 

Služba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytování: ambulantní i terénní
Identifikátor služby: 7557383
Název služby: PRO RODINY
Vedoucí služby: Mgr. Denisa Sedláčková

Zařízení služby:

 1. PRO RODINY Brno

  Vedoucí zařízení: Mgr. Denisa Sedláčková (denisa.sedlackova@iqrs.cz, tel. +420 733 127 470)
  Adresa zařízení: Vranovská 846/45, Brno – sever, Husovice, 614 00 Brno 14

 2. PRO RODINY Břeclav

  Vedoucí zařízení: Mgr. Karolína Laubová (karolina.laubova@iqrs.cz, tel. +420 777 479 877) Adresa zařízení: třída 1. Máje 57/39, Poštorná, 691 41 Břeclav 4

 3. PRO RODINY Vyškov
  Vedoucí zařízení: Silvie Elsnerová (silvie.elsnerova@iqrs.cz, tel. +420 774 898 817)
  Adresa zařízení: náměstí Čsl. Armády 1/2a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov 1

Provozní doba ambulantní formy poskytování služby:

Brno a Břeclav

Pondělí

8:00 – 16:30

Úterý

8:00 – 16:30

Středa

8:00 – 16:30 (Břeclav do 17:00)

Čtvrtek

8:00 – 16:30


Vyškov (2 dny v týdnu po dohodě s klienty, v tomto rozmezí)

Pondělí

9:00 – 17:00

Středa

9:00 – 17:00

Čtvrtek

9:00 – 17:00


Provozní doba terénní formy poskytování služby:

Pondělí

8:00 – 17:00

Úterý

8:00 – 17:00

Středa

8:00 – 17:00

Čtvrtek

8:00 – 17:00