Program Pro Mladé

V rámci PROGRAMU PRO MLADÉ zdarma poskytujeme sociální službu Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

Máš pocit, že ti okolí Tvého domova nemá co nabídnout? Nudíš se? Chceš poznat nové věci a zažít nové zážitky? Rozhoduješ se, co dělat za školu? Potřebuješ pomoct s úkoly? Potřebuješ doučování? Nemáš se komu svěřit, nebo s kým se poradit, kam v životě dál?

Pokud Ti je 6 až 26 let, obrať se na pracovníky PROGRAMU PRO MLADÉ, rádi Ti pomůžou!

Posláním služby je podpora sociálně znevýhodněné romské mládeže ve věku 6 - 26 let v Brně v jejich vzdělávací a profesní kariéře, v aktivním a smysluplném trávení volného času a ve snaze o plnohodnotné zapojení se do společnosti.

Cíle naší práce jsou:

 • Zažít a doprovázet vzdělávací úspěch romských dětí a mládeže.
 • Zvýšit pracovní příležitosti a pracovní hrdost klientů.
 • Působit preventivně a osvětově v rizikových oblastech.
 • Zmocňovat mládež k zodpovědné a úspěšné seberealizaci (vymanění se ze sociálního vyloučení)
 • Snížit předluženost a problémy s dluhy mezi klienty.
 • Pozitivní obraz, hrdost a občanská angažovanost klientů.

 

V tomto programu pracují 2 týmy, mrkni, který z nich Tě svou nabídkou osloví víc.

Centrum prevence a osobnostního rozvoje

Budeš – li chtít něco řešit mezi čtyřma očima. Jsme tu od toho. Najdeš u nás prostor popovídat si o čemkoli.

Podpoříme Tě:

 • na cestě za Tvými sny. Budeme pracovat na tom, co Ty budeš potřebovat
 • v tom, aby si se cítil součástí širší společnosti
 • v tom, aby si měl možnost být v kontaktu i s lidmi mimo Tvé každodenní okolí
 • při snaze zlepšit nebo udržet si známky ve škole

Nabízíme zábavně strávený čas s lidmi tvého věku, s možností něco se přiučit, poznat nové lidi a místa.

Budeme hájit Tvé rovnoprávné postavení ve společnosti

Budeme pracovat na tom, co Ty budeš potřebovat. Pokud bychom na něco z toho nebyli Ti praví profesionálové, pomůžeme Ti najít někoho vhodnějšího, na koho se můžeš obrátit.

Nabízíme Ti:

Klub - pokud jsi ve věku 6 až 15 let
Kroužky – pokud je Ti 6 až 26 let
Plácek – od března do října pokud je Ti 6 až 26

Centrum vzdělávání a profesních ambicí

 • Poradíme s výběrem dobré střední školy
 • Pomůžeme při podání přihlášky na SŠ/SOU a s přípravou na přijímačky
 • Nabízíme podporu během celého studia, která Ti pomůže školu úspěšně dokončit (doučování, pomoc „staršího“ kamaráda - mentora, možnost poradit se s pracovníkem organizace)
 • Můžeš u nás žádat také o finanční podporu, která ti pomůže ve škole
 • Pomůžeme s přípravou na závěrečné zkoušky nebo maturitu
 • Nabízíme zábavně strávený čas s lidmi tvého věku, s možností něco se přiučit, poznat nové lidi a místa 

​Kontaktujte nás!

 

Transparentní účet: 6 500 413 001 Kód banky:5500
DMS: DMS Gendalos na 87 777
DMS s roční podporou: DMS ROK Gendalos na 87 777
www.gendalos.cz

 

 
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Zobrazit více informací o službě

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

IQ Roma servis, z. s. poskytuje službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb.

Poslání

Služba podporuje sociálně znevýhodněnou romskou mládež ve věku 6 - 26 let v Brně v jejich vzdělávací a profesní kariéře, v aktivním a smysluplném trávení volného času a ve snaze o plnohodnotné zapojení se do společnosti.

Cíle

 • Zažít a doprovázet vzdělávací úspěch romských dětí a mládeže.
 • Zvýšit pracovní příležitosti a pracovní hrdost klientů.
 • Působit preventivně a osvětově v rizikových oblastech.
 • Zmocňovat mládež k zodpovědné a úspěšné seberealizaci (vymanění se ze sociálního vyloučení)
 • Snížit předluženost a problémy s dluhy mezi klienty.
 • Pozitivní obraz, hrdost a občanská angažovanost klientů.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 6 až 26 let, zejména Romové ohrožení, nebo reálně trpící nepříznivou sociální situací. To pro nás znamená, že jsou ohroženy některým z následujících faktorů:

 • bydliště v sociálně vyloučených lokalitách (tj. v místě se zvýšeným počtem heren, vyšší mírou kriminality, výskytem drog, prostituce, snadného přístupu k alkoholu a cigaretám) nebo častý kontakt s těmito problémy;
 • nepodnětné sociální a rodinné prostředí/nedostatečný prostor pro rozvoj, učení se, malá podpora ze strany rodiny;
 • snížené možnosti kvalitního trávení volného času a zapojení se do nabídky běžných, komerčních aktivit/méně možností trávení volného čas, které neohrožují zdraví, bezpečí a další rozvoj dětí, nedostatek peněz na běžné kroužky;
 • ztížené podmínky a prostor k navazování přátelských vztahů s vrstevníky z většinové společnosti/málo možností navázat přátelské vztahy mimo romskou komunitu;
 • obtíže při dosahování kvalitního vzdělání a v přístupu k němu (předčasné ukončování školní docházky, zhoršený prospěch, nižší možnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělání, vyšší míra absence, záškoláctví ad.);
 • ohrožení sociálně-patologickými jevy - užívání návykových látek a další závislosti (gambling), rizikový životní styl (prostituce, drobná kriminalita);
 • nižší ekonomický status rodiny, ohrožení chudobou/nedostatek peněz pro důstojný život.

Z hlediska principu komplexnosti mohou být zapojeni do procesu poskytování služeb pro úspěšné řešení situace dítěte také rodiny klientů a pracovníci dalších souvisejících služeb (školy, další sociální služby, OSPOD, apod.).


Zásady poskytování služby

 • „Respektujeme tvůj názor.“
 • „Podporujeme tě v samostatném a odpovědném rozhodování.“
 • „Každého vnímáme v jeho jedinečnosti.“
 • „Hájíme tvá práva.“
 • „Společně objevujeme a podporujeme tvé silné stránky, plány a sny.“
 • „Společně s tebou vytváříme bezpečné prostředí.“
 • „Služby jsou ti poskytovány bezplatně.“

Průběh poskytování služby

Na začátku spolupráce je zájemce o službu seznámen se svými právy a povinnostmi, s nabízenými aktivitami a službami, které může bezplatně využívat, s procesem individuálního plánování. Klíčový/á pracovník/ice s klientem/kou definují okruhy zájmu a rozvoje, společně si definují cíle klienta/ky, na kterých by chtěl/a v rámci služby pracovat. V pravidelných intervalech mezi nimi dochází k reflexi.

Pracovník/ce odmítne zájemce/kyni o službu, pokud se požadavek neslučuje s posláním a vizí organizace (zájemce/kyni o službu vyslechne a poskytne mu/jí základní poradenství).

Pokud zájemce/kyně o službu nesouhlasí s podmínkami poskytování služeb, nebo nespadá do cílové skupiny, případně mu není možné službu poskytnout z kapacitních důvodů, je mu vždy poskytnuto základní poradenství.

Klient/ka vstupuje do služby dobrovolně. Služba je poskytována na základě dohody, která je s klientem/kou uzavírána převážně ústní formou. V definovaných případech je smlouva uzavírána písemně. Cílem všech služeb je dosáhnout co největší samostatnosti a aktivizace klienta. Ve všech případech je však respektována individualita.


Ukončení poskytování služby

Klient/ka může službu kdykoli ukončit bez udání důvodů. Služba je ukončena zpravidla naplněním cíle, který si klient/ka sám/sama stanovil/a.

Pracovník/ce může ukončit spolupráci na základě těchto důvodů:

 • klient/ka žádá službu, která odporuje zákonu, morálním normám a poslání organizace;
 • klient/ka ohrožuje bezpečnost pracovníka/ce či jiných klientů/ek, opakovaně se chová hrubě a urážlivě;
 • klient/ka opakovaně nejeví zájem o aktivní spolupráci a bezdůvodně neplní kroky, na kterých se s pracovníkem/cí domluvili.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita pro ambulantní i terénní formu poskytování služby je 45 klientů/ek.

Stížnost na kvalitu poskytované služby

Každý má právo si stěžovat na průběh služby či pracovníka/ici, který/á tuto službu realizuje, a to jakémukoli pracovníkovi/ici. O této skutečnosti je informován/a při uzavírání dohody i v průběhu poskytování služby. Schránka je umístěna v klientském prostoru nízkoprahového zařízení na Vranovské 45.

Stížnost může být buď písemná, nebo ústní. Případně lze zcela anonymně využít označené schránky důvěry, která je umístěna v přízemí budovy na Vranovské 45.

Písemně lze stížnost podat poštou Vranovská 45, Brno, nebo e-mailem: iqrs@iqrs.cz.

Ústně si lze podat stížnost u vedoucí/ho služby, případně u kteréhokoli pracovníka organizace.

Stížnosti se projednávají na pravidelných poradách týmu a zpětnou vazbu na ně podává vedoucí pracovník. Pokud klient není s vyřízením žádosti spokojen (nebo se stížnost týká vedoucího pracovníka), má možnost stěžovat si ředitelce organizace.

V případě, že stěžovatel/ka není spokojen/a ani po vyřízení stížnosti ředitelkou organizace, může se obrátit na donátry a nezávislé orgány (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna).

Všechny podané stížnosti (jak písemné, tak i ústní) jsou zaznamenávány tak, aby bylo zřetelné, co chtěl/a stěžovatel/ka sdělit, a aby  je bylo možné jednou ročně vyhodnotit. Cílem vyhodnocování stížností je snaha o průběžné zvyšování kvality služby


Materiální a technické zabezpečení

Pro fungování nízkoprahového centra je zajištěno dostatečné materiální a technické zabezpečení. Vzhledem k široké škále nabízených aktivit je nízkoprahové centrum vybavené následujícími zařízeními:

Vranovská 45:

 • 3x učebna (psací stoly, židle, flipchart, knihy a učebnice, pevná linka),
 • klubové místnosti (klubovna 1: stoly, židle, pohovky, promítací plátno, DVD a CD
 • přehrávač, dataprojektor, , stolní fotbal, pingpongový stůl, 4 klientské PC a multifunkční zařízení, stolní hry, výtvarné a psací pomůcky; klubovna 2: stoly, židle, zrcadla, DVD přehrávač, promítací plátno, dataprojektor;
 • EEG biofeedback (počítače, stoly, technické vybavení),
 • počítačová učebna (počítače, židle, promítací plátno, dataprojektor, multifunkční zařízení),
 • poradna (stůl, psací stoly a PC pro pracovníky).

Svitavské nábřeží 2:

 • Venkovní oplocené hřiště, pomůcky pro sportovní aktivity (míče, florbalové pálky, badminton, atp.),
 • 2 stoly pro výtvarnou výchovu, židle, pomůcky pro výtvarné a tvořivé dílny.

 

Každý pracovník má k dispozici vlastní pracoviště vybavené PC a připojením k internetu. K dispozici je také multifunkční zařízení (kopírka, tiskárna, fax), telefon, diktafon. Pracovníci mají k dispozici knihovnu s odbornými materiály. Dále má pracovník k dispozici dostatečné množství kancelářských potřeb.

 

Služba: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Forma poskytování: ambulantní i terénní
Identifikátor služby: 8326775
Název služby: PRO MLADÉ

 • PRO MLADÉ Brno
  Vedoucí zařízení: Dr. Jiří Valnoha, DiS., tel. +420 774 224 510)
  Adresa zařízení: Vranovská 846/45, Brno – sever, Husovice, 614 00 Brno 14

Provozní doba ambulantní formy poskytování služby: po až čt od 13:00 do 18:00

Klub

Pondělí

13:00 - 14:00 možnost individuálních konzulatcí pro klienty ve věku 6 - 15 let 

14:00 - 16:00 klub mladší 6 - 12 let

16:00 - 18:00 klub starší 12 - 15 let

Úterý

13:00 - 14:00 možnost individuálních konzulatcí pro klienty ve věku 6 - 15 let 

14:00 - 16:00 klub mladší 6 - 12 let

16:00 - 18:00 klub starší 12 - 15 let

Středa

13:00 - 14:00 možnost individuálních konzulatcí pro klienty ve věku 6 - 15 let 

14:00 - 16:00 klub mladší 6 - 12 let

16:00 - 18:00 klub starší 12 - 15 let

Čtvrtek

13:00 - 14:00 možnost individuálních konzulatcí pro klienty ve věku 6 - 15 let 

14:00 - 16:00 klub mladší 6 - 12 let

16:00 - 18:00 klub starší 12 - 15 let


Vzdělávací aktivity

Pondělí

15:00 – 18:00

Úterý

15:00 – 18:00

Středa

15:00 – 18:00

Čtvrtek

15:00 – 18:00


Provozní doba terénní formy poskytování služby (tzv. „Plácky“):

Duben – červen, září - říjen

Pondělí

14:00 – 18:00

Úterý

14:00 – 18:00

Středa

14:00 – 18:00

Čtvrtek

14:00 – 18:00

Pátek

14:00 – 18:00


Červenec - srpen

Pondělí

14:00 – 20:00

Úterý

14:00 – 20:00

Středa

14:00 – 20:00

Čtvrtek

14:00 – 20:00

Pátek

14:00 – 20:00