Ukončené projekty

14
Dub

Amaro Records - linked through music

Doba realizace:
8/2015 - 8/2016
Donátoři:
Bader Philanthropies Inc.
Nadace VIA
Česká spořitelna
Impact Hub

Projekt si klade za cíl vytvořit sociální podnik přístupného, komunitního nahrávacího studia s hudební kavárnou z prostor bývalé herny. Realizace projektu zvyšuje romskou občanskou aktivitu, povědomí o romském kulturním dědictví, uznání a hrdost, podporuje porozumění pro různorodost kultur prostřednictvím interkulturních uměleckých projektů a sítí. V rámci aktivit revitalizujeme prostory pro potřeby nahrávacího studia s kavárnou společnou prací Romů a majority, propagujeme unikátní projekt prostřednictvím veřejných akcí hudební komunity Amaro records, organizujeme jam sessions a hudební setkání, zachycujeme nahrávky hudebních skupin a jednotlivců, podporujeme setkávání Romů a majority v hudebních projektech, zřizujeme nová pracovní místa, zvyšujeme kompetence a dovednosti Romů prostřednictvím koučování v oblastech kulturního managementu, zvukové inženýrství, vedení hudební kavárny a obsluhy. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Srp

Bezpečné hřiště

Doba realizace:
1.1. 2015 - 31.12.2015
Donátoři:
Město Brno

Hlavním cílem projektu je realizace systematické prevence a kvalitní nabídky preventivních aktivit v areálu multikulturního hřiště Niva – Svitavské nábřeží (tzv. plácek) pro skupinu dětí z brněnské romské komunity ve věku od 8 do 26 let. V rámci projektu se uskuteční několik komunitních, tématických a sportovních akcí. Pro aktivity bude využito jak hřiště (např. fotbal, volejbal), tak i další plochy zeleně (např. badminton, další sportovní hry).

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Srp

Brána ke vzdělání

Doba realizace:
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Donátoři:
Úřad vlády České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt reaguje na nízkou úroveň vzdělání a vysokou míru nedokončování středních škol mezi nastupující romskou generací a obtíže sociálně ekonomického charakteru, se kterými se potýkají jejich rodiče. Svými aktivitami v lokalitách Jihomoravského kraje významně napomůže změně tohoto stavu. Je složen ze souboru provázaných aktivit, které ve svém celku komplexně zohledňují relevantní aspekty smysluplného a úspěšného zapojení se do vzdělávacího procesu a sociálně ekonomických vazeb zapojených klientů. Aktivity budou realizovány v rámci poskytování sociálních služeb terénní sociální práce a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které má organizace registrovány. Primární cílovou skupinou jsou studenti základních škol, druhého stupně a jejich rodiče, obyvatelé Jihomoravského kraje, ohrožení nebo postižení aspekty sociálního vyloučení.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Dub

Brno slaví Mezinárodní den Romů 2016

Doba realizace:
8. 4. 2016
Donátoři:
Město Brno

IQ Roma servis ve spolupráci s brněnskými neziskovými organizacemi a romskou komunitou uspořádal v Brně v rámci Týdne romské hrdosti oslavu Mezinárodního dne Romů (MDR).  Týden romské hrdosti proběhl v termínu od pondělí 4. 4. do pátku 8. 4. 2016, přičemž vyvrcholením Týdne byla právě oslava Mezinárodního dne Romů (8. dubna 2016). 

Program oslav Mezinárodního dne Romů proběhl na náměstí Svobody v centru Brna. Program oslav Mezinárodního dne Romů bude probíhat v centru města Brna tak, aby byl co nejvíce přístupný široké veřejnosti. Během programu bude návštěvníkům oslav prezentována romská kultura prostřednictvím veřejného vystoupení romských hudebníků, ukázkou tradičních romských tanců, jazyka, kuchyně a módní přehlídky tradičních romských oděvů.

 

 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Kvě

Čas zkusit to jinak

Doba realizace:
1. 1. 2010 - 31. 12. 2012

Projekt vychází z koncepce služeb zaměstnanosti a nabízí cílové skupině dlouhodobou spolupráci, poradenství, tutoring a poskytování sociálních služeb při zprostředkování možností a prostoru k získání uplatnění na trhu práce a orientace v sociálně-ekonomickém systému s cílem snížit míru sociálního vyloučení v lokalitách Jihomoravského kraje.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Srp

Centrum integračních služeb Brno

Doba realizace:
1. 10. 2011 – 31. 8. 2013
Donátoři:
ROP
Město Brno

Cílem projektu je vytvoření sofistikovaného systémového pracoviště řešícího problematiku sociálně vyloučených (etnicky pestrých) lokalit Brna a Jihomoravského kraje na bázi profesionálního poskytování sociálních a pedagogických služeb v kombinaci s individuálním přístupem založeným na znalosti dané problematiky. V rámci projektu dojde k rekonstrukci objektu Vranovská 45, který je předkladateli, občanskému sdružení IQ Roma servis, bezplatně zapůjčen městem Brně na dobu sedmnácti let.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
17
Pro

Centrum pro rodiče s dětmi

Doba realizace:
1.1.2015 - 31.12.2015
Donátoři:
JMK

Projekt je zaměřen na rodiče s dětmi předškolního věku, kteří tvoří velkou část klientů IQ Roma servisu. V roce 2011 bylo otevřeno Centrum pro rodiče s dětmi, které je otevřeno čtyři dny v týdnu. Odborní pracovníci centra se zaměřují na práci s dětmi i jejich rodiči. U dětí jsou rozvíjeny znalosti a kompetence tak, aby bez problémů zvládly vstup do školního prostředí. Cílem práce s rodiči je zvyšovat jejich kompetence v oblasti výchovy a péče o děti, podpořit přirozené rozvíjení vztahu mezi rodiči a dítětem a zajistit tak dětem bezpečné a inspirující zázemí pro jejich všestranný rozvoj. Odborné pracovnice centra připravují pro rodiny s dětmi také celou řadu volnočasových aktivit - například návštěvu knihovny, výlet do muzea, oslavu dne dětí nebo mikulášskou besídku.

V rámci projektu proběhne také odborná konference zaměřená na problematiku rozvoje služeb pro podporu rodin, zejména na vzájemné sdílení zkušeností mezi sociálními pracovníky neziskových organizací a pracovníků sociálních odborů obcí, kurátorů a OSPOD. Touto cestou bychom chtěli přispět k vzájemnému vyjasňování pohledů, rozšiřování znalostí a zkušeností, ale také k nastavování nových modelů a spolupráce v oblasti podpory ohrožených rodin.  

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Srp

Ethnic Tolerant Employer

Doba realizace:
1. 4. 2013 – 30. 4. 2015
Donátoři:
Evropská unie

Jedná se o partnerský projekt realizovaný bulharskou neziskovou organizací Indi Roma 97, ve kterém je IQ Roma servis hlavním partnerem. Projekt je zacílen na tematiku diskriminace a nezaměstnanosti u cílové skupiny sociálně vyloučených romských obyvatel a prostřednictvím aktivní partnerské spolupráce se snaží o přenos inovativních přístupů řešení této problematiky z Česka do Bulharska; konkrétně se jedná o zavádění koncepce a značky Ethnic Friendly zaměstnavatel v Bulharsku, na základě dlouhodobě existujícího know-how fungujícího v ČR pod záštitou IQ Roma servisu.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
15
Bře

Gendalos odrazí k úspěchu

Doba realizace:
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
Donátoři:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt reaguje na skutečnost, že v České republice dosahuje vyššího než základního vzdělání pouhých 30 % Romů. Prostřednictvím aktivit zaměřených na individuální i skupinovou práci s žáky základních a středních škol, jejich pedagogy a dalšími zaměstnanci školy i rodiči žáků, chceme zvýšit šance mladých Romů na získání kvalitního vzdělání. Tohoto cíle chceme dosáhnout zvýšením informovanosti žáků v oblasti volby školy a oboru formou profesního poradenství, individuálních konzultací nebo podporou neformální výměny zkušeností mezi romskými žáky. Ve studiu romské žáky podpoříme také formou doučování, přípravy na přijímací zkoušky nebo individuálním mentoringem. Pomocnou ruku nabídneme také školám a pedagogům, kteří s romskými žáky pracují a chtějí své znalosti v oblasti inkluzivního vzdělávání dále prohlubovat. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Srp

Gendalos – jsme si blíž

Doba realizace:
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Donátoři:
Ministerstvo vnitra České republiky

Primárním cílem projektu je dlouhodobě udržitelná a kvalitní dobrovolnická činnost s profesionální koordinací a podporou, zaměřená na doučování a související podpůrné stimulačně-motivační aktivity a rovněž realizace volnočasových aktivit dětí (včetně NZDM) a mládeže z prostředí sociálně vyloučených lokalit, především dětí romských. Primární cílovou skupinou projektu jsou romské děti a mládež ve věku 7 -18, resp. 26. let. Tato skupina obyvatelstva žije spolu se svými rodinami z velké části v sociálně vyloučených lokalitách. Je sociálně vyloučena nebo sociálním vyloučením ohrožena z hlediska etnického i majetkového (životní úroveň rodiny v poměru s obecně vnímaným standardem). V těchto lokalitách je velmi vysoká míra nezaměstnanosti a nízká úroveň vzdělání, což se přenáší dále na mladou generaci.

Projekt se zaměřuje na navázání spolupráce s lidmi z řad veřejnosti a vytváření sítě dobrovolníků, spolupracujících na aktivitách pro děti a mládež v rámci IQ Roma servisu. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Srp

Gendalos – krok k úspěšnému studiu

Doba realizace:
1. 8. 2014 – 31. 7. 2016
Donátoři:
EHP

Projekt reaguje na nízkou míru vzdělanosti mezi romskou komunitou, kdy 70% Romů má jen ZŠ. Jeho cílem je zvýšit počet Romů, kteří úspěšně absolvují SŠ. Pilířem aktivit je adresná individuální podpora formou mentoringu, cílené motivační aktivity žáků ukončujících ZŠ a studentů SŠ, rozvojové a osobnostní workshopy a koordinované vtažení všech partnerů klíčových pro úspěšný průchod studiem. Zapojené SŠ budou podpořeny v procesech inkluzivního vzdělávání. Projekt také počítá s oslovováním a zapojováním dobrovolníků a jejich rozvojem jako významným zdrojem udržitelnosti a kapacity.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
31
Srp

Gendalos – krok k úspěšnému studiu (JMK)

Doba realizace:
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Donátoři:
JMK

Projekt reaguje na nízkou míru vzdělání mezi romskou komunitou, kdy 70% Romů má jen ZŠ. Jeho cílem je zvýšit počet Romů, kteří úspěšně absolvují SŠ. Pilířem aktivit je zajištění kvalitního profesního poradenství a podpory v období přechodu mezi vzdělávacími cykly (ZŠ – SŠ, případně SŠ – návazné uplatnění), zajištění podpory udržitelné motivace studentů a vybudování stabilní podpůrné sítě, zapojení relevantních partnerů do spolupráce a budování vyrovnávacích opatření pro rozvoj dovedností a znalostí nezbytných pro dokončení studia a uplatnění na trhu práce. Zapojené SŠ budou podpořeny v procesech inkluzivního vzdělávání prostřednictvím individuálního poradenství, konzultací a besed.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Srp

Gendalos – vzdělávací a stipendijní program

Doba realizace:
1. 5. 2014 – 1. 5. 2015

Prostřednictvím programu Gendalos jsou podporování studenti středních a vysokých škol ve věku 15 až 26 let ze sociálně slabých rodin, především Romové, pro které jsou náklady spojené se studiem náročnou položkou v rodinném rozpočtu. Projektový grant přináší adresnou podporu motivovaným romským studentům v rámci stipendijního fondu Gendalos. Podpora je zaměřena na čtyři hlavní oblasti: (1) nákup hmotných pomůcek potřebných pro studium, (2) zajištění doplňujícího vzdělání, (3) nákup zvýhodněné městské hromadné dopravy a (4) podpora pro studenty soukromých škol.

 

Vybrané oblasti podpory vychází z dlouholetých zkušeností s cílovou skupinou a jejich obtížemi v průběhu vzdělání. Podpora cíleně míří na sociálně znevýhodněné rodiny se snahou podpořit vzdělávání dětí a mládeže s návazností na dokončení vzdělání a následné snazší uplatnění na trhu práce. Vzdělání je cestou, jak řešit chudobu, sociální vyloučení a cyklické problémy, které se dědí z generace na generaci. Jedinou cestou ven je dokončené vzdělání a následné uplatnění na trhu práce.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Srp

Gendalos: otevřená cesta ke vzdělání

Doba realizace:
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Donátoři:
Úřad vlády České republiky

Projekt reaguje primárně na dva klíčové problémy: (1) nízká úroveň vzdělání a vysoká míra nedokončování středních škol mladé romské generace a (2) omezené možnosti podpory rodiny a ekonomické překážky ve studium. Aktivity představují ucelený soubor systematické podpory primárně zaměřené na romské středoškolské studenty, s přesahem na jejich širší rodinné zázemí. Prioritu tvoří programy pro mládež orientované na úspěšné dokončování sekundárního vzdělávacího cyklu a budování podpůrného domácího prostředí. Projekt zprostředkovává studentům individuální podporu v podobě poradenství a doučování, program je doplněn o skupinové motivační a preventivní aktivity. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
31
Srp

Jdeme na to chytře

Doba realizace:
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Donátoři:
Ministerstvo vnitra České republiky

Cílem projektu je nábor dobrovolníků a rozvoj dobrovolnické služby zaměřené na podporu dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením. Noví dobrovolníci se uplatní především v oblasti vzdělávání, doučování v konkrétních klíčových předmětech studia, dále asistence při aktivitách nízkoprahového klubu pro děti a mládež, včetně venkovních aktivit (tzv. plácky) a rovněž při volnočasových a osobnostně-rozvojových aktivitách dětí a mládeže. Podpora v oblasti formálního vzdělávání je doprovázena podporou v rovině osobnostního a sociálního rozvoje, prevence patologických jevů, multikulturní tematice a je provázána také s podporou socioekonomického rodinného zázemí a zvyšováním kompetencí rodičů, zejména s důrazem na vzdělávání. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Čer

Komplexní práce v sociálně vyloučených lokalitách města Brna

Doba realizace:
1. 10. 2011 – 31. 7. 2014
Projekt nabídne cílovým skupinám - obyvatelům ohroženým sociálním vyloučením ve městě Brně - soubor aktivit, které povedou ke zvýšení orientace a kompetencí na trhu práce a v souvisejících aspektech jejich sociální reality, které přímo uplatnitelnost a dlouhodobou udržitelnost na trhu práce ovlivňují. Zapojené organizace - IQ Roma servis, o.s. a DROM, romské středisko poskytují vzájemně se doplňující služby, které v celku umožní pokrýt velkou část relevantní poptávky ze strany klientů. Systém projektu je založen na principu komplexní práce s cílovou skupinou (resp. komplexní práce s rodinou).
 
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
04
Čer

Komu se nelení, tomu se zelení

Doba realizace:
1. 6. 2015 - 31. 5. 2016
Donátoři:
ČSOB

Komu se nelení, tomu se zelení

Projekt je zaměřen na finanční gramotnost a hospodárné, ekonomické myšlení. Bude realizován zážitkovou formou v podobě dvou her.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Srp

Koordinovaná spolupráce na podporu rodiny

Doba realizace:
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekt reaguje na nové potřeby v péči o děti a rodiny tak, jak je stanovuje také zákon o sociálně právní ochraně dětí, účinný od 1. 1. 2013. Důraz je kladen na potřeby znevýhodněných romských dětí žijících v podmínkách sociálního vyloučení, u nichž existuje zvýšené riziko, že budou odebrány ze svých biologických rodin. Mnoho romských rodin se potýká s problémy v oblasti bydlení, zadluženosti a ztíženého přístupu ke službám.

Orgány sociálně právní ochrany dětí provádí dohledy v rodinách, ale není v jejich kapacitách reálně rodiny intenzivně doprovázet, vést je a spolupracovat s nimi na konkrétních změnách. Je proto nutné nabízet ohroženým rodinám nejen právní pomoc, ale také doprovázení rodiny k udržení stability a kvality podmínek pro navrácené dítě.

Za důležitou součást projektu považujeme také propojení a koordinování institucí, kde výstupem bude jeden akční plán pro rozvoj rodiny, sdílení informací, společná setkávání a využívání kvalitně připravených a vedených případových konferencí.

Hlavním cílem projektu je nastavit a propojit služby podpory romských rodin tak, aby spolupráce všech zapojených stran vedla ke stabilizaci podmínek pro výchovu dítěte v jeho biologické rodině a k nastavení bezpečného prostředí pro rozvoj a prosperitu dítěte (ve vzdělání, péči atd.).

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
04
Říj

Koordinovaná spolupráce na podporu rodiny

Doba realizace:
1.1. – 31. 12. 2016
Donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekt posiluje koordinovanou spolupráci rodin, orgánů sociálně právní ochrany dětí a služeb zaměřených na podporu rodin a dětí. Cílem je zlepšení rodinného prostředí a péče o děti, jejich udržení v biologické rodině a podpoření zdravého vývoje dítěte a kompetencí rodičů. Toto chceme podpořit rozvojem a pilotním ověřením takových metod práce, které rozvíjí samostatnost a využívání zdrojů jednotlivých rodin, a to za efektivní spolupráce s dalšími institucemi a službami.

Podpora rodin a dětí probíhá formou individuálních i skupinových setkání. V rámci individuálních plánů rodin je sledován a vyhodnocován posun dětí v předškolních dovednostech i rodičů v rodičovských kompetencích, současně pracovníci působí v oblastech prevence jevů ovlivňujících život rodiny (např. domácí násilí).

Jedním z pilířů projektu je systematická a koordinovaná spolupráce s institucemi (OSPOD, školy, návazné služby). V návaznosti na legislativu SPOD jsme již před 3 lety začali podporovat implementaci případových konferencí do klientské práce a spolupráce s OSPOD. Na základě těchto zkušeností bude projekt rozvíjet a podporovat využívání případových konferencí, které usnadňují sjednocení cílů a působení více služeb a pracovníků v rodině.

Jedním z inovativních prvků projektu je nastavení a pilotní ověření realizace rodinných konferencí, které výrazným způsobem podporují větší zapojení a hledání zdrojů řešení problémů u samotných rodin. Projekt je zaměřen nejen na podporu profesionálů k ověření této metody, ale především na přípravu a podporu rodin, aby na tento způsob hledání řešení byly připraveny. V rámci projektu budeme spolupracovat s městem a krajem na rozvoji případových i rodinných konferencích a zavádění nových metod práce. Stěžejním tématem v práci s klienty bude zapojování dítě do těchto setkání a hledání zdrojů především pro jeho podporu tak, aby bylo na tento typ jednání připraveno.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
31
Srp

Krok k úspěchu

Doba realizace:
1. 8. 2015 – 31. 8. 2016
Donátoři:
Nadační fond Albert

Projekt podporuje romské studenty středních a vysokých škol v dosahování vzdělávacích úspěchů, aktivním trávení volného času a rozvíjení svého osobnostního potenciálu. Reaguje na konkrétní potřeby studentů, které mapujeme v rámci Vzdělávacího programu Gendalos, který je určen pro motivovanou romskou studující mládež. Pomocí motivačních rozhovorů, dlouhodobé spolupráce, doučování a adresné hmotné podpory (předplatné jízdenky na MHD, školní pomůcky, vzdělávací kurzy apod.) pomáháme romské mládeži zažívat vzdělávací úspěchy a podporujeme je ve včasné profesní orientaci. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
29
Srp

Máme svůj prostor

Doba realizace:
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Donátoři:
Město Brno

Hlavním cílem projektu „Máme svůj prostor“ je vytvoření kvalitní a systematické nabídky volnočasových aktivit v areálu Plácku Niva – Svitavské nábřeží pro skupinu dětí a mládeže z brněnské romské komunity od 6-26 let s důrazem na jejich atraktivitu, zvládnutelnou a přiměřenou pravidelnost a dlouhodobý potenciál rozvoje a využívání nabízených činností. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Čer

Mýma očima (NFOH)

Doba realizace:
březen - květen 2013

Předkládaný projekt zprostředkuje romské mládeži téma holocaustu nahlížené nejen optikou jejich vlastního národa.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Dub

Na Plácek!

Doba realizace:
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
Donátoři:
Město Brno

Hlavním cílem projektu „Na plácek!“ je kontinuální zajištění kvalitní a systematické nabídky volnočasových aktivit v areálu plácku Niva – Svitavské nábřeží. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené sociálním vyloučením, zejména romského původu. Hlavní náplní projektu je realizace venkovních volnočasových aktivit. Ty strategicky plánujeme na základě zkušeností s poskytováním volnočasových aktivit na plácku v průběhu roku 2014, 2015 a dlouhodobých zkušeností s přímou prací s romskou mládeží. Smysluplná náplň volného času dětí a mládeže z romské komunity je důležitým faktorem jejich osobnostního růstu a začleňování do společnosti. Strukturalizace, pravidelnost i zájem o viditelné výsledky trávení volného času ve velké míře přispívá k prevenci patologických jevů nebo k zmírňování jejich dopadů na komunitu i společnost, přispívá k vytváření vůdčích osobností s klíčovými kompetencemi pro každodenní život ve společnost. 

Na Plácku budou od března do října 2016 probíhat každé odpoledne sportovní aktivity, tvořivé dílny, základní poradenství v oblasti vzdělávání pro žáky základních a středních škol i jejich rodiče a aktivity posilující odpovědný přístup k prostředí. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Led

Na plácek!

Doba realizace:
1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
Donátoři:
Město Brno

Hlavní náplní projektu je poskytování pravidelných volnočasových aktivit v areálu multikulturního hřiště Niva – Svitavské nábřeží (tzv. plácek). Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 6 - 26 let. Realizace aktivit bude probíhat v období březen až říjen každý pracovní den od 14:00 do pozdních odpoledních hodin v areálu výše zmíněného hřiště.

Aktivity projektu „Na plácek!“ směřují k:

  • rozvoji znalosti, dovedností a postojů (klíčové kompetence) v  přístupu ke vzdělávání, smysluplného trávení volného času, osobnostních charakteristik,
  • aktivnímu pravidelnému, dlouhodobému trávení volného času,
  • nabídce návazných výukových aktivit, které organizace nabízí,
  • zkvalitnění veřejného prostoru v okolí plácku,
  • snížení sociálního a etnického napětí v lokalitě dlouhodobou prací s cílovou skupinou a zapojováním širší veřejnosti do akcí či aktivit.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Dub

Nemáš moc, ale máš tu moc!

Doba realizace:
1. 4. 2015 – 31. 3. 2016
Donátoři:
EHP

Projekt reaguje na vysokou úroveň diskriminace Romů v ČR. Ta je veřejným tajemstvím, které je známo, avšak v podstatě tolerováno. Dle výzkumu v roce 2013 vyjadřuje až 78 % obyvatel ČR negativní vztah k Romům. Romové jsou doposud v minimální míře zastoupeni v rozhodovacích procesech, sami aktivně neusilují o změnu. Hlavním cílem projektu je zvýšit zapojení Romů do boje proti etnické diskriminaci formou celorepublikové kampaně, návazných motivačních aktivit v Jihomoravském kraji a odborného poradenství a právní podpory. V rámci projektu vznikne občanská platforma, skupina aktivních Romů a Romek a dalších osob, která se bude vlastní aktivitou podílet na kultivaci procesů ve společnosti. Dalším cílem je vybudování základů dobré spolupráce mezi IQ Roma servisem a dalšími institucemi (zejména ČOI, KVOP, Policie ČR ad.) se záměrem koordinovaného řešení případů diskriminace. Dále také poskytneme metodickou podporu pracovníkům neziskových organizací či úředníkům institucí, a to formou metodického manuálu, vzdělávacího kurzu a odborné konference.

 

Finanční podpora:

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

(Více informací o poskytovatelích grantu na: www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.)

 

Kontaktní osoba:

Bc. Petr Porteš

tel.: +420 543 213 310

e-mail: petr.portes@iqrs.cz

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Srp

Od startu k cíli: podpora školní úspěšnosti mladé romské generace

Doba realizace:
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Donátoři:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dlouhodobá práce s mladými Romy v Brně a obcích Jihomoravského kraje ukazuje, že značná část z nich žije v podmínkách sociálního vyloučení a dlouhodobě se potýká s problémy v oblasti uplatnění na trhu práce a ve vzdělávání. Mladí Romové jsou výrazně méně úspěšní při ukončování základního vzdělání a při vstupu a průchodu středoškolským studiem, než jejich vrstevníci z majoritní společnosti. Tyto faktory vyskytující se již v raném věku přináší prohlubování exkluze a neúspěšnosti dalších generací, mnohdy rezignujících na snahy svou situaci měnit. Proto je potřeba mladé motivovat, aby nevzdávali investice do své vlastní budoucnosti a aktivizovat jejich přirozené schopnosti prostřednictvím kontinuální individuální podpory, a to zejména v případech, kdy rodina vzhledem k mnohočetným existenčním potížím nedokáže sama tuto podporu zajistit v dostatečné míře.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Srp

Odrazit k úspěchu

Doba realizace:
1. 4. 2014 – 30. 4. 2015
Donátoři:
Nadační fond Albert

Posláním projektu je zvýšit vzdělávací úspěchy a tím i životní šance sociálně znevýhodněných romských dětí, které se potýkají s finančními a sociálními potížemi, rizikem vysoké nezaměstnanosti a sociálních patologií, a navíc čelí předsudkům, nízkým očekáváním a nepřijetí ze strany vrstevníků a okolí. Zvláštní zřetel je kladen na podporu ohrožených romských středoškoláků, od nástupu až po úspěšné dokončování studia. Z praxe je zřejmé, že existuje více důvodů a životních situací, kdy tato klíčová mladá generace ztrácí motivaci či sílu pokračovat ve studiu a hledat cestu k lepšímu životu. Přitom dostatečný stupeň a kvalita vzdělání, ideálně v žádaných maturitních oborech, je jejich potenciální hlavní zdroj jak reálně ovlivnit své životní a pracovní šance a postavení ve společnosti. Posláním projektu je tento proces aktivně povzbudit k pozitivním výsledkům. Pro studenty budou organizovány individuální a skupinové vzdělávací kurzy, bude jim nabízena specifická finanční a materiální podpora ve studiu. Projekt se zaměří také na zapojování dobrovolníků a zlepšování kvality spolupráce s nimi.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
01
Črv

Pestrý plácek

Doba realizace:
7/2016 – 8/2016

Realizace: 7/2016 – 8/2016

Donátoři:

-        Nadace Veronica

-        Velvyslanectví Nizozemského království, 

-        Program Mládež kraji – Jihomoravský kraj

 

Cílem projektu Pestrý plácek je povzbudit romskou komunitu ve společném úsilí o proměnu parku – tzv. Plácku na Svitavském nábřeží v Brně. V dlouhodobém horizontu si přejeme proměnit Plácek v místo, kde se budou setkávat lidé bez ohledu na barvu pleti nebo příslušnosti ke společenské skupině a vytvořit tak z Plácku komunitní centrum pod širým nebem. Zároveň chceme ukázat širší veřejnosti, že se mladí Romové o své okolí starají, chceme jim přiblížit romskou komunitu, jejich kulturu a posilovat tak vztahy mezi Romy a většinovou společností.

Dalším cílem je oživit Plácek a nastartovat tak jeho proměnu na místo, kde se budou setkávat aktivní mladí lidé a komunikovat spolu. Konkrétně pak chceme v rámci projektu vytvořit dlouhodobý plán rozvoje Plácku a zorganizovat sérii kreativních street art workshopů na Plácku, které k místu přitáhnou zájemce z komunity i ze širokého okolí. Zároveň chceme na workshopech prezentovat romskou kulturu, hudbu a kuchyni a ukázat tak veřejnosti, jak inspirativní může romská kultura být a zároveň upozornit na sociální vyloučení oblasti i komunity.

 

V rámci projektu proběhne Týden otevřených dveří v Amaro records (27.6. – 1.7. ) a série kreativních workshopů na Plácku s nizozemskými umělci romského původu Ronem Glasbeekem a Mariou Koijck (4.-14.7.).

Finanční podpora: Projekt je podpořen programem Společně pro Brno Nadace Veronica, programem Mládež kraji – Jihomoravský kraj, který realizuje Jihomoravská rada dětí a grantem Velvyslanectví Nizozemského království.

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.:

Zuzana Wágnerová – zuzana.wagnerova@iqrs.cz +543 213 310

https://www.facebook.com/husovicovani

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Srp

Platforma pro sociální bydlení – diskurzivní posun

Doba realizace:
15. 12. 2013 – 15. 12. 2014
Donátoři:
OSI

Záměrem projektu „Platforma pro sociální bydlení“ je vybudovat silnou zájmovou koalici relevantních organizací a jedinců, zainteresovaných do tématu sociálního bydlení, jeho nedostatečné kvality a dostupnosti. Tato problematika se citelně dotýká tisíců sociálně vyloučených obyvatel České republiky, přičemž velká část z nich je romského původu. Prostřednictvím vzdělávacích a participačních aktivit budou definována nejproblematičtější témata a budou navrženy vhodné nástroje k jejich řešení. Navrhované nástroje a postupy budou následně konzultovány ze zástupci politického spektra, s cílem zajištění jejich přijetí prostřednictvím vhodné legislativy. Důraz na metodu participace umožňuje unikátní zapojení cílové skupiny do legislativního procesu. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
29
Kvě

Pojďme spolu ven

Doba realizace:
1. 4. 2015 – 31. 8. 2016
Donátoři:
Nadace Terezy Maxové

Projekt se zaměřuje na podporu příbuzenských pěstounských rodin žijících v sociálně vyloučených lokalitách města Brna, s nimiž IQ Roma servis dlouhodobě spolupracuje. Práce s příbuzenskými pěstouny je velmi specifická – je zde nezbytné podporovat rozvoj zdravých vztahů mezi dětmi svěřenými do pěstounské péče a biologickými dětmi rodičů. Pěstouni navíc ve většině případů jsou prarodiče, pro které to zpravidla bývá náročná situace, proto jim intenzivně pomáhají již dospívající děti s vlastními rodinami. Projekt má přinést pozitivní změnu do společného volného času a posílit vzájemné rodinné vazby, aby jak svěřené děti, tak pěstouni dostali potřebnou podporu. Budeme realizovat volnočasové aktivity, které vychází ze společné diskuze s pěstouny – výlet do Aquaparku a kulturně poznávací výlet, a které přinesou nejenom pozitivní zážitky pro účastníky, ale také inspiraci pro další aktivity.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Srp

Pojďte do školky!

Doba realizace:
1. 6. 2013 – 31. 5. 2015
Donátoři:
OPVK

Jedná se o rozsáhlý projekt Člověka v tísni a osmi partnerských organizací (IQ Roma servis, o.s., Cheiron T, o.p.s., Diecézní charita Brno – pobočka Jihlava, Tady a teď, o.p.s., Sdružení sociálních asistentů, Diakonie ČCE Vsetín, Salinger, o.s. a Amalthea, o.s.). Zaměřuje se na rozšíření sítě vzdělávacích zařízení pro sociálně znevýhodněné děti předškolního věku, které zpravidla nenavštěvují institucionalizované MŠ a svou vzdělávací kariéru na základní škole začínají řadou handicapů. Projekt se v místech své realizace zaměří na systematizaci včasné péče v oblasti vzdělávání o děti, které vzdělávacím systémem často propadávají. Předškolním pedagogům projekt nabídne vzdělávací kurzy, díky kterým získají konkrétní metody práce se znevýhodněnými dětmi a hlubší porozumění tématu, které je potřebné proto, aby mohli snáze spolupracovat s rodiči těchto dětí. Celorepubliková realizace projektu umožní předávání informací i širší odborné veřejnosti.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Srp

Právo na rodinu - koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi

Doba realizace:
1. 8. 2014 – 31. 7. 2016
Donátoři:
EHP

Životní podmínky mnoha romských rodin ohrožují péči a vývoj jejich dětí. Projekt chce dosáhnout jejich udržení nebo navrácení z ústavní výchovy do původních rodin. Zvyšováním kompetencí rodičů, zapojením institucí, podporou včasného inkluzivního vzdělávání a rozvíjením dětí podpoříme prosperování těchto dětí a vytvoříme koordinovanou podpůrnou síť pro ohrožené rodiny, s důrazem na zodpovědnost a práva rodiče. Jasné cíle, jednotný postup, aktivní zapojení rodiny a propojené profesionální služby budou rozvíjet minimálně 85 romských dětí a jejich 55 rodičů a nastaví systém metodicky jednotné práce veřejné správy s NNO.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Srp

Projekt denního centra určeného pro děti předškolního věku a jejich rodiče

Doba realizace:
1. 4. 2014 - 31. 9. 2015
Donátoři:
Nadace Open society fund Praha

Matky s malými dětmi tvoří dlouhodobě velkou skupinu klientů IQ Roma servisu. Jim je určené nízkokapacitní mateřské centrum otevřené v roce 2011. Ve všední dny je zde poskytováno poradenství rodičům (i nastávajícím), ohroženým sociálním vyloučením. Cílem činnosti odborných pracovníků i dobrovolníků v centru je zvyšování znalostí a kompetencí rodičů v oblasti zdravotní péče, výchovných postupů a orientace v ekonomickém a sociálním systému. Děti ve věku do šesti let jsou pak v součinnosti s rodiči připravovány na bezproblémový vstup do školního prostředí.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
20
Dub

Radijojo

Doba realizace:
únor - květen 2015

Projekt Radijojo je nazvaný podle partnerské organizace (plným jménem Radijojo World Children's Media Network), která jej zaštiťuje. Jedná se o neziskovou vzdělávací organizaci, která provozuje rádio a další online platformy, jejichž hlavním krédem je "od dětí dětem". V současnosti propojuje děti ze 100 různých zemí po celém světě, a to právě prostřednictvím rádia a internetu. Tato média využívá jako aktivní nástroje s cílem mezikulturního propojování dětí a globálního učení. Tento rozsáhlý projekt, do kterého je zapojen v rámci České republiky také IQ Roma servis, byl oceněn a podpořen organizacemi UNESCO, UNICEF, Evropskou komisí a také Německou federální vládou.  

V rámci spolupráce se v Brně v IQ Roma servisu uskuteční týdenní interaktivní workshop určený pro děti a mládež, zaměřený na sdílení životní reality českých dětí s dětmi z jiných zemí. Na programu bude vytváření obrázků a fotografií, nahrávání rádiových relací, zajímavých rozhovorů a všeho, co děti zajímá a tvoří jejich každodenní život.
 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
29
Srp

Roma Matrix

Doba realizace:
1. 4. 2013 – 31. 3. 2015
Donátoři:
JMK
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evropská unie

Roma Matrix je v současnosti největší evropský projekt zaměřený na boj proti rasismu, netoleranci a xenofobii vůči Romům, a to formou koordinované spolupráce a realizace aktivit 19 partnerských organizací z 10 států Evropské unie. Projekt navazuje na úspěšné partnerství Roma SOURCE.

Slovo MATRIX v názvu projektu je akronymem (Mutual Action Targeting Racism, Intolerance and Xenophobia), který vyjadřuje sílu vzájemného působení partnerství proti rasismu, netoleranci a xenofobii vůči Romům.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Srp

Romští studenti mezi námi

Doba realizace:
17. 2. 2014 – 30. 6. 2014

V Brně a kraji žijí romské děti, které mají ve svém životě cíl se vzdělávat co nejdéle a nejkvalitněji. Jsou mezi nimi ale i takové, které nevěří, že mohou uspět. Také společnost jim často dává předem pocit prohry. Proto je realizován tento projekt, který zapojuje mladé angažované studující Romy, cílem jejichž setkávání je učit se fotografovat a vzájemně si vytvořit fotopříběhy ze života. Z nich bude následně sestavena veřejná výstava, zprostředkovávající nový pohled na realitu, určená jak pro romské děti a jejich rodiče z místní komunity, kteří nevěří v možnost vlastního úspěchu, tak pro širší veřejnost, která je skeptická vůči romské komunitě.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Dub

S láskou k hudbě

Doba realizace:
14. 12. 2015 - 30. 4. 2016

Projekt „Amaro records – s láskou k hudbě“ ve spolupráci s mladými romskými i neromskými hudebníky buduje nahrávací studio s kavárnou v jedné z bývalých heren. Měníme tak tvář sociálně vyloučené lokality ve spolupráci s lidmi z romské i majoritní společnosti a vytváříme místo pro společné setkávání a bourání předsudků. Hlavním cílem je dokončit rekonstrukci prostor a vybudování Amaro records a návazně společně s aktivně zapojenou komunitou realizovat akce pro veřejnost. Chceme totiž podporovat vzájemné poznávání, komunikaci a spolupráci mezi Romy a majoritou, ale také posilovat občanskou angažovanost a rozvoj kompetencí mladé romské generace.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Dub

Společná cesta

Doba realizace:
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
Donátoři:
Město Brno
Úřad vlády České republiky

Záměrem projektu je propojit individuální rodiny v rámci konkrétního domu nebo širší lokality (v případě menší obce) na základě společného cíle, iniciovat osobnější kontakty s lidmi v domě nebo lokalitě a podpořit rozvoj vzájemné spolupráce, která povede ke zlepšení životních podmínek v lokalitě. Klíčovou roli hraje posílení participace komunity na řešení svých vnitřních problémů a na rozvoji pozitivních vztahů směrem navenek. Projekt bude realizován v obcích Brno, Břeclav, Vyškov a Lanžhot

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Srp

Společná cesta

Doba realizace:
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Donátoři:
Ministerstvo vnitra České republiky

IQ Roma servis dlouhodobě spolupracuje s dobrovolníky zejména v oblasti doučování a poskytování volnočasových aktivit romským dětem a mládeži ve věku 7 – 18, resp. 26 let. Na základě těchto zkušeností byly v roce 2012 provedeny změny v pojetí dobrovolnické služby v organizaci (odrážející se i v nově udělené akreditaci pro dobrovolnickou službu), jež směřují k hlubší práci kmenových zaměstnanců – pedagogických pracovníků s dobrovolníky. Základním principem v inovovaném systému dobrovolnické služby je mentoring, jehož výsledkem je intenzivnější spolupráce mezi kmenovým zaměstnancem, jež vystupuje jako mentor jednoho či více dobrovolníků. Mentoring je metodou zaměřenou na vedení lidí, která napomáhá rozvoji méně zkušených kolegů za pomoci a podpory starších. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
31
Srp

Společně pro budoucnost

Doba realizace:
1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
Donátoři:
Úřad vlády České republiky

Záměrem projektu je propojit individuální rodiny v rámci konkrétního domu nebo širší lokality (v případě menší obce) na základě společného cíle, iniciovat osobnější kontakty s lidmi v domě nebo lokalitě a podpořit rozvoj vzájemné spolupráce, která povede ke zlepšení životních podmínek v lokalitě. Klíčovou roli hraje posílení participace komunity na řešení svých vnitřních problémů a na rozvoji pozitivních vztahů směrem navenek. Projekt bude realizován v obcích Brno, Břeclav a Vyškov.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Čer

Společně pro úspěch Romů na trhu práce

Doba realizace:
1. 12. 2012 – 30. 11. 2014
Projekt mezinárodní spolupráce Společně má za cíl umožnit přenos nových funkčních modelů práce zahraničních partnerů do České republiky a přispět tak ke zvyšování sociální a vzdělanostní úrovně sociálně vyloučených romských komunit v ČR.
 

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Dub

Společně to zvládneme

Doba realizace:
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
Donátoři:
Ministerstvo vnitra České republiky

Cílem projektu je nábor dobrovolníků a rozvoj dobrovolnické služby zaměřené na podporu dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením. Noví dobrovolníci se uplatní především v oblasti vzdělávání, doučování v konkrétních klíčových předmětech studia, dále asistence při aktivitách nízkoprahového klubu pro děti a mládež, včetně venkovních aktivit (tzv. plácky) a rovněž při volnočasových a osobnostně-rozvojových aktivitách dětí a mládeže. Podpora v oblasti formálního vzdělávání je doprovázena podporou v rovině osobnostního a sociálního rozvoje, prevence patologických jevů, multikulturní tematice a je provázána také s podporou socioekonomického rodinného zázemí a zvyšováním kompetencí rodičů, zejména s důrazem na vzdělávání. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Srp

Spolupráce s rodinami při řešení problémů s drogami

Doba realizace:
1. 3. 2013 – 31. 12. 2013
Donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jedná se o partnerský projekt s neziskovou organizací Podané ruce, v níž IQ Roma servis figuruje jako spolupracující organizace. Obsahově se zaměřuje na podporu rodin, které se potkávají s tématem drog a závislostí. V rámci projektu probíhá společné vzdělávání (workshopy, supervize) a sdílení zkušeností v oblasti práce s rodinami v kontextu drogové problematiky (případová práce).

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
29
Srp

Správa nemovitostí - prevence zadlužení a další podpůrné činnosti

Doba realizace:
1. 5. 2011 – 30. 4. 2014
Tříletý projekt má za cíl podpořit sociální integraci obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit ve městě Brně se zaměřením na jeho městskou část Brno-střed, a to prostřednictvím inovativní spolupráce nově vzniklé správy nemovitostí se zkušenými partnery - poskytovateli sociálních služeb - IQ Roma servis, o.s. a DROM, romské středisko.
 
 
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
03
Dub

Týden romské hrdosti

Doba realizace:
Týden romské hrdosti: 6. 4. 2015 - 10. 4. 2015
Donátoři:
Město Brno

Brněnské oslavy Mezinárodního dne Romů (8. duben)  již několikátým rokem úspěšně přenáší do praxe vzornou ukázku spolupráce mezi organizacemi a pozitivní prezentaci romské menšiny veřejnosti. V roce 2015 chceme realizovat oslavy opět společně s řadou partnerů z neziskových a příspěvkových organizací působících v městě Brně na poli romské integrace.  Oslavy přímo podpoří pozitivní obraz Romů a otevřou prostor pro společnou diskuzi, ať už prostřednictvím prezentací o kultuře, historii, současnosti a osobnostech Romů. Oslavy Mezinárodního dne Romů jsou významné i pro Romy samotné, pro podporu romské hrdosti, což dokazuje jejich zapojení se do příprav a realizace oslav. Oslavy Mezinárodního dne Romů 2015 se uskuteční v Brně v rámci Týdne romské hrdosti, který společně organizace uspořádaní na posílení cílů oslav Mezinárodního dne Romů.

 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Čer

Učíme se Prací

Doba realizace:
1. 7. 2012 – 30. 6. 2014

Předkládaný projekt nabídne cílovým skupinám, dlouhodobě nezaměstnaným, sociálním vyloučení postiženým nebo ohroženým obyvatelům Jihomoravského kraje, soubor aktivit pro získání zaměstnání a zvýšení svých obecných i odborných kompetencí využitelných na trhu práce. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
30
Srp

V jedné lavici

Doba realizace:
1. 12. 2012 – 31. 5. 2014
Donátoři:
Nadace Open society fund Praha

Cílenou kampaní na rodičovskou veřejnost žáků základních škol chceme přispět k desegregaci romských dětí v Jihomoravském kraji. Ve spolupráci s romskými rodiči a školami chceme oslovit, informovat a přesvědčit neromské rodiče, aby podporovali společné vzdělávání romských a neromských dětí. Nesegregované vzdělávání pro romské děti zvětšuje jejich šance na úspěch v budoucím studijním i pracovním životě a také v soužití majority a minority. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Dub

Vánoce jako dar

Doba realizace:
1. 11. 2015 - 31. 1. 2016
Donátoři:
ČSOB

Cílem projektu je podpořit skupiny odvážných a kreativních dětí a mladých lidí, které sbírají finanční prostředky pro zajištění podpory aktivním, nadějným romským žákům a studentům, kteří jsou zapojeni do vzdělávacího programu Gendalos. Gendalos  je podporuje v plánování studijních i životních cílů, v přípravě do školy i zvládání běžných životních a sociálních situací, poskytuje jim stipendijní přímou podporu a dovednostní rozvoj.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
18
Srp

Víme jak na to

Doba realizace:
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Donátoři:
Město Brno

Hlavním cílem projektu je vytvoření programu systematické prevence a kvalitní nabídky preventivních aktivit v areálu multikulturního hřiště Niva – Svitavské nábřeží (tzv. plácek) pro skupinu dětí z brněnské romské komunity ve věku od 8 do 26 let, které povedou k tomu, aby se zapojené děti a mládež naučily:

  • předcházet sociálně-patologickým jevům,
  • jak se zachovat, pokud se do takové situace dostanou,
  • jaké jsou důsledky sociálně patologických jevů,
  • jak řešit konkrétní rizikové situace (včetně poradenství a zprostředkování návazných služeb).

Svitavské nábřeží je jedním z míst s vysokým výskytem sociálně-patologických jevů (např. drobná kriminalita, prostituce, konzumace drog aj.), proto jsou preventivní aktivity zacíleny právě do tohoto prostoru.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Čer

Vzájemně bez předsudků

Doba realizace:
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Donátoři:
Evropská komise
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evropská unie

Projekt je v obecné rovině zaměřen na téma diskriminace a prosazování rovného přístupu. S cílem napomoci zlepšení negativního postoje české veřejnosti a zvýšit tak šanci Romů na nediskriminačním, plnohodnotném a respektovaném zapojení do společnosti je realizován soubor komunitních a PR aktivit a strategických jednání, které se zaměřují na širokou laickou veřejnost i specifické cílové skupiny, jež mají z různých hledisek zásadní vliv na snížení sociálního vyloučení a na budoucí soužití. Specifické aktivity cílí na skupiny: zaměstnavatelé, studenti středních a základních škol a samosprávné instituce. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
02
Kvě

Začni tady a teď (OPVK JMK)

Donátoři:
OPVK

Projekt navazuje na vzdělávací a poradenské aktivity úspěšně realizované ve městě Brně. Ambicí tohoto projektu je rozvinout systematický soubor aktivit vedoucích k udržení dětí se spec. vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu. Projekt je zaměřen do vybraných obcí Jihomoravského kraje.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →