Rok a půl poté, co realitní kancelář jednala protiprávně vůči romským zájemcům o bydlení, nám Česká obchodní inspekce na žádost zaslala rozhodnutí. Při telefonické simulované poptávce na pronájem bytů ze dne 23. 9. 2014 makléř zájemci sdělil, že majitelé si v domě nepřejí Romy.  Dle rozhodnutí ČOI byl porušen § 6 zákona o ochraně spotřebitele. Realitní kancelář musí zaplatit pokutu 20 000 Kč.
 
V roce 2014 zaměstnanci neziskové organizace IQ Roma servis uskutečnili situační testing (pozn. autora: jedná se o metodu, která slouží k odhalování a prokazování diskriminačního jednání). Telefonicky se spojili s makléři dvou realitních kanceláří. V obou případech probíhala domluva bez problémů. Ale jen do chvíle, kdy se makléři dozvěděli, že zájemci jsou Romové. 
 
„Já se zeptám… je to taková osobní otázka… Jste Romové?“
„Já myslím, že na tom nezáleží úplně, že to je v pořádku, ne?“
„Bohužel, majiteli jo.“
 
Poté, co byli makléři obeznámeni se skutečností, že se jedná o mladý romský pár, k prohlídce bytů nesvolili. Dokonce ani po ujištění ze strany zájemce, že jsou slušní a pracující. Makléři se obhajovali tím, že majitelé a nájemníci si nepřejí v domě Romy.
 
„Účastníka řízení nečiní neodpovědným za daný správný delikt skutečnost, že zájemci sdělil podmínky majitele bytu. Realitní kancelář je sice vázána pokyny majitele nemovitosti, ale tyto pokyny nesmí být v žádném případě v rozporu s platnými právními předpisy.“
(výňatek z rozhodnutí ČOI)
 
V říjnu téhož roku na náš podnět provedli inspektoři ČOI  kontrolu podnikatelské činnosti realitní kanceláře. Na základě zjištění sepsali protokol a společnost s ním v prosinci obeznámili. Zástupci realitní kanceláře nepodali námitky. Šetřením těchto podnětů bylo zjištěno, že realitní kancelář porušila svým jednáním skutkovou podstatu deliktu ve smyslu ust. § 24 odst. 7 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele. Dle zákona nesmí prodávající spotřebitele diskriminovat:
 
„Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru.”
 
I později, v průběhu správního řízení, stála obhajoba realitní kanceláře na skutečnosti, že pouze akceptovali přání nového majitele nemovitosti. Do té doby údajně poskytovali služby lidem různých národností a ras. Právní zástupce realitní kanceláře považoval za nepřípustné také použití nahrávky telefonického rozhovoru, která vznikla „v utajení“. Argumentoval tím, že se jedná o činnost na hraně zákona: organizace by neměly najímat „agenty provokatéry“ a vyvíjet aktivity s cílem odhalit trestný čin.
 
Česká obchodní inspekce však ve svém rozhodnutí vyjádřila názor, že pokud není důkaz získaný díky situačnímu testingu osobní povahy, lze jej zcela legitimně použít.
 
Rozhodnutí České obchodní inspekce je konečné: realitní kancelář musí zaplatit pokutu ve výši 20 000 Kč a uhradit veškeré náklady vzniklé při řízení. Majitel druhé realitní kanceláře se proti rozhodnutí odvolal.
 
Dobrou zprávou je, že Česká obchodní inspekce při rozhodování použila jako důkaz přepis telefonické nahrávky rozhovoru ze situačního testingu, který provedli zaměstnanci IQ Roma servisu v září 2014. Jelikož diskriminací se zabýváme stále intenzivněji, věříme, že naše důkazové materiály budou pro ČOI nápomocné i v budoucnu. V roce 2015 jsme řešili 66 případů diskriminace.
 
V souvislosti s tématem diskriminace organizujeme 21. března 2016 v prostorách IQ Roma servisu v Brně konferenci Diskriminace Romů v České republice. (Konferenci organizujeme v rámci projektu „Nemáš moc, ale máš tu moc!“, který je podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.)
 
V případě zájmu o podrobnější informace kontaktujte právníka IQ Roma servisu, Marcela Glasu, email: marcel.glasa@iqrs.cz
 
Zkušenosti dalších Romů s diskriminací i informace o tom, jakým způsobem je možné se diskriminaci bránit, najdete také na Facebooku ve skupině ARA DISKRIMINACIJA!

Sdílej knihovnu

Facebook Twitter Youtube More...