GDPR

IQ Roma servis, z.s., dále jako správce osobních údajů, postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu  a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  a o volném pohybu těchto údajů ( GDPR).                                                                                                         

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu a za účelem potřebném ke komplexní práci správce, zejména v  oblastech:

 • práce s klienty v rámci poskytované služby; 
 • naplňování aktuálních programů a projektů;
 • personální a mzdové agendě; propagaci organizace; 
 • při součinnosti se správními orgány a jinými institucemi ( OSPOD, ÚMČ, ÚP, Česká správa sociálního  zabezpečení apod.) v souladu s platnou legislativou;    

 

ohledně následujících okruhů subjektů údajů:

 • klienti;
 • jejich rodinní příslušníci,
 • zájemci o sociální služby;
 • zaměstnanci;
 • dobrovolníci;
 • uchazeči o zaměstnání;
 • dodavatelé nebo jejich zástupci;
 • sponzoři, dárci apod.

 

Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze v nezbytném rozsahu, za účelem kontroly využívání podpory a zjišťování výsledků, přispěvatelům, poskytujícím správci podporu, a to v případě existujícího ekonomického vztahu. Jedná se např. o následující:

 • Evropská komise;
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí;
 • Ministerstvo vnitra;
 • Ministerstvo školství a tělovýchovy;
 • Úřad vlády ČR;
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje;
 • Magistrát města Brna, Městský úřad Vyškov, Správa nemovitostí městské části Brno – střed, příspěvková organizace;
 • Open Society Institute apod.
 • nebo osobám těmito subjekty pověřenými.

 

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu subjektu údajů jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů správce údajů ( např. z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; vyhl. č. 505/2006 Sb.; zákon č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ). V ostatních případech je nutný svobodný a výslovný souhlas subjektu osobních údajů.

Subjekty osobních údajů zpracovávaných správcem mají, za podmínek uvedených v čl.15 až 22 GDPR a ZOOÚ, právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět;
 • požadovat informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány;
 • požádat o kopii těchto osobních údajů;
 • vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
 • požadovat výmaz osobních údajů; obracet se na Správce, případně na ÚOOÚ v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním os. údajů;
 • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů;
 • na přenositelnost údajů

 

Sdělení a newslettery

 1. Sdělení a newslettery slouží pouze pro informační účely a nejsou návrhem uzavření smlouvy.
 2. Odesílatelem a současně správcem osobních údajů je společnost IQ Roma servis, z.s., IČO: 65341511, Vranovská 846/45, 614 00 Brno, zapsaná v ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 6427 (dále jen „odesílatel").
 3. Odesílatel zpracovává Vaše osobní údaje, kterými jsou jméno a příjmení, e-mailová adresa, a to pro účely zasílání sdělení a newsletterů odesílatele.
 4. Odesílatel prohlašuje, že s osobními údaji nakládá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení") a se Zákonem o zpracování osobních údajů.
 5. Odesílatel (jako správce osobních údajů) Vás (jako subjekt osobních údajů) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení informuje o skutečnostech uvedených v následujících odstavcích tohoto textu.
 6. Vaše osobní údaje jsou zpracovány pouze za účelem zasílání sdělení a newsletterů.
 7. Odesílatel zpracovává Vaše osobní údaje pouze v elektronické podobě.
 8. Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem odesílatele zpracování osobních údajů v souvislosti s činností odesilatele.
 9. Vaše osobní údaje budou zpracovány nejdéle do doby podání námitky proti zasílání sdělení a newsletterů.
 10. Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, vyjma profilování ve smyslu informace o oboru Vaší činnosti, pokud uvedený údaj se svým souhlasem poskytnete.
 11. Osobní údaje budou zpracovávat pověření zaměstnanci odesílatele nebo zpracovatel osobních údajů.
 12. Odesílatel nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.
 13. Máte právo požadovat od odesílatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že odesílatel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 14. Budou-li některé osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.