INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Čt, 12/07/2018

IQ Roma servis, z.s., dále jako správce osobních údajů, postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu  a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  a o volném pohybu těchto údajů ( GDPR).                                                                                                         

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu a za účelem potřebném ke komplexní práci správce, zejména v  oblastech:

 • práce s klienty v rámci poskytované služby; 
 • naplňování aktuálních programů a projektů;
 • personální a mzdové agendě; propagaci organizace; 
 • při součinnosti se správními orgány a jinými institucemi ( OSPOD, ÚMČ, ÚP, Česká správa sociálního  zabezpečení apod.) v souladu s platnou legislativou;    

 

ohledně následujících okruhů subjektů údajů:

 • klienti;
 • jejich rodinní příslušníci,
 • zájemci o sociální služby;
 • zaměstnanci;
 • dobrovolníci;
 • uchazeči o zaměstnání;
 • dodavatelé nebo jejich zástupci;
 • sponzoři, dárci apod.

 

Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze v nezbytném rozsahu, za účelem kontroly využívání podpory a zjišťování výsledků, přispěvatelům, poskytujícím správci podporu, a to v případě existujícího ekonomického vztahu. Jedná se např. o následující:

 • Evropská komise;
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí;
 • Ministerstvo vnitra;
 • Ministerstvo školství a tělovýchovy;
 • Úřad vlády ČR;
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje;
 • Magistrát města Brna, Městský úřad Vyškov, Správa nemovitostí městské části Brno – střed, příspěvková organizace;
 • Open Society Institute apod.
 • nebo osobám těmito subjekty pověřenými.

 

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu subjektu údajů jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů správce údajů ( např. z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; vyhl. č. 505/2006 Sb.; zákon č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ). V ostatních případech je nutný svobodný a výslovný souhlas subjektu osobních údajů.

Subjekty osobních údajů zpracovávaných správcem mají, za podmínek uvedených v čl.15 až 22 GDPR a ZOOÚ, právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět;
 • požadovat informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány;
 • požádat o kopii těchto osobních údajů;
 • vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
 • požadovat výmaz osobních údajů; obracet se na Správce, případně na ÚOOÚ v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním os. údajů;
 • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů;
 • na přenositelnost údajů
   
Facebook Twitter Youtube More...