INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Čt, 12/07/2018

IQ Roma servis, z.s., dále jako správce osobních údajů, postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  Nařízením Evropského parlamentu  a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  a o volném pohybu těchto údajů ( GDPR ).                                                                                                         

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu a za účelem potřebném ke komplexní práci správce, zejména v  oblastech:
• práce s klienty v rámci poskytované služby; 
• personální a mzdové agendě; propagaci organizace; 
• při součinnosti se správními orgány a jinými institucemi ( OSPOD, ÚMČ, ÚP, Česká správa sociálního  zabezpečení apod.) v souladu s platnou legislativou;    
ohledně následujících okruhů subjektů údajů:
• klienti;
• jejich rodinní příslušníci,
• zájemci o sociální služby;
• zaměstnanci;
• dobrovolníci;
• uchazeči o zaměstnání;
• dodavatelé nebo jejich zástupci;
• sponzoři, dárci apod.
Zpřístupnění osobních údajů je uskutečňováno podpory, která je správci, jako poskytnuta.
Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze v nezbytném rozsahu, za účelem kontroly využívání podpory a zjišťování výsledků, přispěvatelům, poskytujícím správci podporu  a to v případě existujícího ekonomického vztahu Jedná se např. o následující:
• Evropská komise;
• Ministerstvo práce a sociálních věcí;
• Ministerstvo vnitra;
• Ministerstvo školství a tělovýchovy;
• Úřad vlády ČR;
• Krajský úřad Jihomoravského kraje;
• Magistrát města Brna, Městský úřad Vyškov, Správa nemovitostí městské části Brno – střed, příspěvková organizace;
• Open Society Institute apod.
• nebo osobám těmito subjekty pověřenými.

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu subjektu údajů jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů správce údajů ( např. z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; vyhl. č. 505/2006 Sb.; zákon č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ). V ostatních případech je nutný svobodný a výslovný souhlas subjektu osobních údajů.

Subjekty osobních údajů zpracovávaných správcem mají, za podmínek uvedených v čl.15 až 22 GDPR a ZOOÚ, právo:
• vzít souhlas kdykoliv zpět;
• požadovat informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány;
• požádat o kopii těchto osobních údajů;
• vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
• požadovat výmaz osobních údajů; obracet se na Správce, případně na ÚOOÚ v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním os. údajů;
• požádat o omezení zpracování svých osobních údajů;
• na přenositelnost údajů
 

Facebook Twitter Youtube More...